2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/13 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай