2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/14 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook