2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/15 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай