2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/17 Улаанбаатар хот Үр дүнгийн гэрээг дүгнэн урамшуулал олгох тухай