2016 оны 1 сарын 13 өдөр Дугаар А/18 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай