2016 оны 1 сарын 22 өдөр Дугаар А/20 Улаанбаатар хот Эрх шилжүүлэх тухай