2016 оны 1 сарын 22 өдөр Дугаар А/21 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Leave a Reply

  • Facebook