2016 оны 1 сарын 27 өдөр Дугаар А/26 Улаанбаатар хот Ургийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр өөрчлөх тухай