2016 оны 1 сарын 28 өдөр Дугаар А/28 Улаанбаатар хот Хөтөлбөрт хамруулах тухай