2016 оны 1 сарын 28 өдөр Дугаар А/32 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай