2016 оны 02 дугаар сарын 01 Дугаар А/36 Улаанбаатар хот Газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай