2016 оны 02 дугаар сарын 01 Дугаар А/38 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай