2016 оны 02 дугаар сарын 01 өдөр Дугаар А/39 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай