2016 оны 02 дугаар сарын 02 өдөр Дугаар А/41 Улаанбаатар хот Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай