2016 оны 11 сарын 16 өдөр Дугаар А/769 Улаанбаатар хот Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийг нөхөн төлүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook