ХЭЛТЭС, АЛБАДЫН ДАРГА НАРТАЙ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Төсвийн шууд захирагч бөгөөд Тамгын газрын дарга дүүргийн хэлтэс, албадын дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын хүрээнд ийнхүү өнөөдөр дүүргийн Тамгын газрын хэлтэс албадын дарга нартай гэрээ байгуулан гарын үсэг зуран баталгаажууллаа.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

  • Facebook