ХӨДӨӨ ОРОН НУТГААС ШИЛЖИН ИРЭХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТҮР ЗОГСООЛОО

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 1 дүгээр сарын 9-ний А/17, Засгийн газрын 28 дугаар тогтоол, ОӨ, УБЕГ-ын А/223-р тушаалыг тус тус үндэслэн хөдөө орон нутгаас Нийслэл руу эрүүл мэндийн болон орон сууцтай болсноос бусад шалтгаанаар шилжин ирэх хөдөлгөөнийг 2017.03.02-ноос 2018.01.01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд түр зогсоосон болно. Лавлах утас 310584 болон оршин сууж буй хорооны улсын бүртгэгчээс лавлана уу.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook