2017 ОНД ХӨТЛӨГДӨХ “ХӨТЛӨХ ХЭРГИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ”-ЫГ БАТАЛЛАА

 

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, тусгай төрлийн баримт, захирамжлалын баримт бичгийг цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн ажлын тайлан мэдээг Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дарга болон комиссын гишүүдээр  батлууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook