ХОЛБООЧИД, ГЭРЭЭТ ХАРУУЛУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дайчилгааны тухай хуулийн 4, 7 дугаар зүйл, “Дайчилгааны зарлан мэдээлэл явуулах журам”-д заасны дагуу цогцолбор арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэдэд дайчилгааны зарлан мэдээлэл шуурхай хүргэх зорилгоор сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2 дугаар холбоочид, гэрээт харуулуудтай “Зарлан мэдээллийн дохио”-гоор ажиллах үед тэдний гүйцэтгэх үүрэг болон дайчилгааны тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн тухай мэдээлэл хүргэлээ.

ЦЭРГИЙН ШТАБ

 

Leave a Reply

  • Facebook