“ӨРХИЙН БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН УРАЛДААН” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагын Чингэлтэй орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс орон нутгийн эдийн засгийн болон гамшгийн эрсдэлийг даван туулах чадварыг дээшлүүлэх зорилгын хүрээнд иргэдийн өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, бичил бизнесийг дэмжих, иргэдийг хамтран бизнесээ өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, бүлгүүдийг үүсгэх зорилгоор “Өрхийн бичил бизнесийг дэмжих төслийн уралдаан”-ыг дүүргийн жижиг дунд өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын дунд зохион байгуулж нийт 14 иргэнд 17,7 сая төгрөгийн өртөг бүхий жижиг дунд өрхийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүллээ.

ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook