Засгийн газрын 2017 оны 89 дугаар тогтоол БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Leave a Reply

  • Facebook