ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭН БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Менежерийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг дүгнэх аргачлал”-ын хүрээнд Засаг даргын Тамгын газар, хороодын Төрийн захиргааны албан хаагчдын 2017 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж баталгаажууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook