2017 оны 07 дугаар сарын 20 өдөр А/480 Улаанбаатар хот Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох тухай

Leave a Reply

  • Facebook