ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНЫ БАЙДЛААР 1855 ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗРЫН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙНА

Дүүргийн Засаг дарга Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Газрын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд 2017 онд 110 удаагийн захирамжаар Газрын тухай хууль, тогтоомжид нийцсэн 1855 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

Үүнийг төрлөөр авч үзвэл Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 39 удаагийн захирамжаар 930, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 29 удаагийн захирамжаар 502, Талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 16 удаагийн захирамжаар 146 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

Мөн суурьшлын бүсэд олон жил амьдарч буй газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ аваагүй иргэдийн асуудлыг судлан 20 удаагийн захирамжаар 277 иргэний газар эзэмших эрхийг шийдвэрлэсэн байна.

Хороогоор авч үзвэл:

Leave a Reply

  • Facebook