СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН  ЗОХИОН   БАЙГУУЛЛАА

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсөвт байгууллагуудын  Эд хариуцагч нарт “ Хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт ба хоол үйлдвэрлэл,  үйлчилгээнд нэвтрүүлэх  зохистой  дадал,  хадгалалт,  хамгаалалтын  стандартын  агуулга”,  Эд  хариуцагчийн эрх, үүргийн дүрэм түүний агуулга, эд хариуцагчийн  тухай  ойлголт,  “Маягт  заавар  батлах  тухай” Монгол улсын Сангийн сайдын  2017  оны  347 дугаар тушаалын агуулга, хөтлөх аргачлалын талаарх нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнийг 5  дугаар  сарын  30-ны   өдөр  зохион  байгууллаа.

Зөвлөгөөнд Төсөвт байгууллагуудын 55 эд хариуцагч нар оролцож, санал бодлоо солилцлоо.

                                                  САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook