Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд амьдралын итгэл үнэмшил бие даан амьдрах чадвар хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг дэмжих зорилгоор сургалт, зөвлөгөө зохион байгуулах аж ахуйн нэгж,төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах байршуулах аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/006

Leave a Reply

  • Facebook