E-balance программаар санхүүгийн тайлан бэлтгэх сургалтын материалууд

2013 оны 04-р сарын 30, 05-р сарын  03-нд Чингэлтэй дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, шинэчлэгдсэн E-balance программаар санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх арга зүйн сургалтын материалыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодогчдод толилуулж байна.

Доорх хэсгээс холбогдох сургалтын материалуудтай танилцана уу.

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжууд

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Санхүүгийн тайланд өөрчлөлт оруулах шаардлага

Тоон гарын үсэг

Leave a Reply

  • Facebook