2014 оны 12 сарын 03 өдөр дугаар А/424 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухай

Leave a Reply

  • Facebook