2014 оны 12 сарын 10 өдөр дугаар А/429 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

Leave a Reply

  • Facebook