2014 оны 12 сарын 15 өдөр дугаар А/436 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2015 оны бүртгэл явуулах тухай

Leave a Reply

  • Facebook