2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/441 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

Leave a Reply

  • Facebook