2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/439 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

Leave a Reply

  • Facebook