Захирамж

2014 оны 9 сарын 30 Дугаар А/354 Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол улсын улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх заалт,Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/822 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1. Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд тус дүүрэгт хийгдэх зарим хороодын иргэдэд үйлчлэх танхимын засвар, тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Үүнд:

Үнэлгээний хорооны дарга С.Жамъяндорж Худалдан авах
ажиллагааны
албаны дарга

А.Гэрэлт-Од Тохижилт, дэд бүтцийн
хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн

Н.Дэлгэрмаа Санхүү, төрийн сангийн
хэлтсийн ерөнхий
нягтлан бодогч

Т.Энхжаргал 16-р хороо, Согоотын
4-641-тоотын оршин
суугч иргэн

Ц.Дарханбат Санаачлагатай нийгэм
ТББ-ын төлөөлөл

П.Батцэцэг ВИП-кар ХХК-ны
төлөөлөл

Нарийн бичгийн дарга С.Нямжав Худалдан авах
ажиллагааны албаны
ахлах мэргэжилтэн
2. Дээрх ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэлгээний хороо /С.Жамъяндорж/-нд даалгасугай.

3. Ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, өмч хөрөнгийн бүртгэлд бүртгүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 30 Дугаар А/353 Улаанбаатар хот

Халамжийн цэцэрлэгт дэмжлэг
үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.3, Боловсролын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.12 тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн харъяалалтай амьжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлогтой өрхийн, хагас, бүтэн өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хараа хяналтгүй зэрэг 360 хүүхдэд үнэ төлбөргүйгээр сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй Монголын үндэсний хүмүүнлэгийн сангийн харъяа Ивээл цэцэрлэгт хоолны болон үйлчилгээний зардалд дэмжлэг олгосугай.

2. Дээрх санхүүгийн дэмжлэгт шаардагдах нийт 30.000.000 /гучин сая / төгрөгийг, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Цаашид хараа ханалтгүй, нийгмийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн судалгааг гарган сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловролд хамруулах, нийгэмшүүлэх ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулахыг Боловсролын хэлтэс /Т.Ням-Очир/-т, Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 30 Дугаар А/352 Улаанбаатар хот

Ахмад настны талаар авах арга
хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2014 оны 137-р тогтоол, Өрхийн хөгжлийн дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн Ахмадын хорооноос ирүүлсэн санал хүсэлт, Олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдуулан харж хандах хүнгүй ганц бие нэгдүгээр хавсралтад дурдагдсан нэр бүхий ахмадуудыг нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, асаргаа, төсөл хөтөлбөр, Улсын асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах зэргээр байнгын хараа хяналтанд авч ажиллахыг Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс /Ц.Энхболд/-т, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжид хамрагдах, оршин суугаа газрын гэрчилгээ гаргуулах, иргэний харъяалал тогтоолгох зэрэг төрийн үйлчилгээнд хамрагдахад бичиг баримтын бүрдлээ хангаж чадахгүй байгаа хоёрдугаар хавсралтад нэр дурдагдсан ахмадуудын бичиг баримтын бүрдлийг ханган төрийн дэмжлэг, тусламж үзүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/, Газрын алба /М.Алтансүх/-нд тус тус даалгасугай

2. Тус дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой, орон гэргүй, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд санхүүгийн хүндрэл үүсч тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн гуравдугаар хавсралтад дурдагдсан нэр бүхий ахмадуудад гэрийн болон нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

3. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 19.000.000 /арван есөн сая/ төгрөгийг, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж үр дүнг тайлагнахыг Ахмадын хороо /А.Зул/-нд, захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч /Б.Мөнхбат/-д тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 30 Дугаар А/351 Улаанбаатар хот

Төсвийн орлого төвлөрүүлэлтийг
эрчимжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1“е”, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.1 дахь заалт, Нийслэлийн засаг даргын 2014 оны А/807 дугаар захирамжийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэх урьд оны болон тайлант оны дутуу төлөлт, өр авлагыг барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэх, татварын хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулж, үр дүнг танилцуулж ажиллахыг Татварын хэлтэс /М.Болортуяа/-т үүрэг болгосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 30 Дугаар А/350 Улаанбаатар хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Боловсролын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.12 Засгийн газрын 2014 оны 137-р тогтоол, Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Боловсролын байгууллагын ирүүлсэн санал хүсэлт, Монголын багш нарын баярыг тохиолдуулан тус дүүргийн боловсролын салбарт идэвхи санаачлага, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа орон гэргүй, өрх толгойлсон, олон хүүхэдтэй, гэр бүлийн гишүүд нь хүнд өвчний улмаас байнгын асаргаа, эмчилгээ шаардлагатай, амьдралын хүнд нөхцөлд амьдардаг хавсралтад дурдсан нэр бүхий багш нарт ар гэрийг нь тэтгэх, өрхийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 28.000.000 /хорин найман сая/ төгрөгийг, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Амьдралын хүнд нөхцөлд ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа багш ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах, амьдралын нөхцөл бололцоог сайжруулах талаар санал танилцуулан ажиллахыг Боловсролын хэлтэс /Т.Ням-Очир/-т, Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д тус тус үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 30 Дугаар А/349 Улаанбаатар хот

Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 17 дугаар хороо, Сурагчийн 24 дүгээр гудамж 244 тоотод оршин суудаг Энхтайваны Болормаа нь 1990 онд төрсөн 24 настай, /РД: УХ90012227/, оюуны хүнд саатал өвчний улмаас бие даан амьдрах чадваргүй тул Энхтайваны Болормаагийн харгалзан дэмжигчээр төрсөн эгч Энхтайваны Ундрахыг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 30 Дугаар А/348 Улаанбаатар хот

Гэр бүлийн жилийн ажлыг
эрчимжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1, 11.2.11, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 4.2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр “Гэр бүлийн жил”-ийн хүрээнд хийсэн ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгч, хоцрогдож буй ажлыг эрчимжүүлэхийг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Э.Энхжаргал/, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төв /А.Ганбат/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

2. Дээрх үйл ажиллагаанд зарцуулагдах зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 29 Дугаар А/347 Улаанбаатар хот

Шагнах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Монголын Ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан нийслэл, дүүргийг хөгжүүлэх үйлсэд хувь нэмэр оруулан олон жил үр бүтээл гарган ажиллаж байгаа хавсралтад дурьдсан нэр бүхий ахмадуудыг дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнасугай.

2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 29 Дугаар А/346 Улаанбаатар хот

Шагнах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дэлхийн болон Монголын Багш нарын баярын өдрийг тохиолдуулан боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулж ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа дүүргийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдлага, багш нарын нэрсийг нэгдүгээр, “Ногоон дүүрэг” болох нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хүрээнд байгууллагын орчны тохижилт, ногоон байгууламжийн цэвэрлэгээ, арчилгааг тогтмолжуулах, хамгаалах ажилд идэвх зүтгэл гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагчдын нэрсийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнасугай.

2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 25 Дугаар А/345 Улаанбаатар хот

Үрчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. 1996 онд төрсөн /УХ96121494/ эрэгтэй Бямбасүрэнгийн Оргилыг тус дүүргийн 16 дугаар хороонд орших өвөг эцэг Ц.Тунгалагдолгион, эмэг эх Ж.Эрдэнэчимэг нарт,

2. 2007 онд төрсөн /УЦ07320391/ эрэгтэй Цогтсайханы Шинэбаярыг Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороонд оршин суух эмэг эх Д.Жигжидэд тус тус үрчлүүлсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 25 Дугаар А/344 Улаанбаатар хот

Шагнах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Монгол Улсад Газрын алба үүсэн байгуулагдсаны 60 жилийн ойг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны дараах ажилтан, албан хаагчдыг дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнасугай.

Дүүргийн “Хөдөлмөрийн алдар медаль”-иар:

1. Ш.Амартайван Өмч, газрын харилцааны албаны
Газар зохион байгуулагч
2. Д.Бямбахишиг Өмч, газрын харилцааны албаны
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
3. Н.Мөнгөнцэцэг Өмч газрын харилцааны албаны
Өмчлөлийн мэргэжилтэн

2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 25 Дугаар А/343 Улаанбаатар хот

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах
тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн Газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэд ажил “Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрүүг хянан шийдвэрлэх гомдлын шаардлагын зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрүүг хянан шийдвэрлэх гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм”-ийг баримтлан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтоож, олгохтой холбогдон гарсан санал гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж ажиллахыг Зөвлөл /Д.Артаг/-д даалгасугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 24 Дугаар А/339 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн нэр
шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 126 /зуун хорин зургаа /иргэний газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэн баталгаажуулсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2006 оны 131 тоот захирамжийн “Арвагахээр”ХХК, 2008 оны 150 тоот захирамжийн А.Дарий, 2014 оны А/285 тоот захирамжийн М.Батжаргал, 2010 оны 163 тоот захирамжийн С.Болормаа, 2011 оны А/205 тоот захирамжийн П.Энхтуяа, 2012 оны А/245 тоот захирамжийн Г.Анхтуяа, 2014 оны А/190 тоот захирамжийн Б.Гэрэлмаа, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн Б.Отгонжаргал, 2008 оны 203 тоот захирамжийн П.Буянтогтох, 2014 оны А/233 тоот захирамжийн Ц.Норовсүрэн, 2013 оны А/338 тоот захирамжийн Б.Ариунжаргал, 2010 оны 163 тоот захирамжийн Б.Алимаа, 2014 оны А/160 тоот захирамжийн Н.Туул, 2012 оны А/187 тоот захирамжийн А.Долгормаа, 2009 оны 215 тоот захирамжийн Д.Отгонбаяр, 2003 оны 52 тоот захирамжийн Ж.Оюунчимэг, 2007 оны 185 тоот захирамжийн Я.Энхбат, 2008 оны 203 тоот захирамжийн С.Ган-Очир, 2014 оны А/160 тоот захирамжийн Я.Эрдэнээ, 2014 оны А/245 тоот захирамжийн О.Сүүндалай, 2013 оны А/188 тоот захирамжийн Д.Цэнгэл, 2011 оны А/13 тоот захирамжийн Ж.Бямбажав, 2013 оны А/163 тоот захирамжийн Д.Мөнхсүх, 2014 оны А/160 тоот захирамжийн Б.Бүжин, 1998 оны захирамжийн Ж.Нарангэрэл, 2008 оны 253 тоот захирамжийн Д.Бадмаа, 2011 оны А/26 тоот захирамжийн Х.Соёлт, 2008 оны 150 тоот захирамжийн Н.Болортунгалаг, 2008 оны 53 тоот захирамжийн Д.Баасанжаргал, 2008 оны 53 тоот захирамжийн Ө.Ундрах, 2012 оны А/50 тоот захирамжийн О.Баярхүү, 2011 оны А/122 тоот захирамжийн Л.Бурмаа, 2013 оны А/163 тоот захирамжийн О.Хонгор, 2007 оны 151 тоот захирамжийн Ц.Тажаа, 2012 оны А/77 тоот захирамжийн Н.Баянгэрэл, 2012 оны А/244 тоот захирамжийн Ч.Ариунтуул, 2007 оны 249 тоот захирамжийн Г.Оюунгэрэл, 2010 оны 252 тоот захирамжийн Ч.Энхбаатар, 2010 оны 252 тоот захирамжийн Ц.Ган-Эрдэнэ, 2012 оны А/299 тоот захирамжийн Б.Баярхүү, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Н.Оролзодмаа, 1991 оны 1457 тоот захирамжийн М.Түдэвбазар, 2014 оны А/243 тоот захирамжийн Н.Одбаяр, 2013 оны А/287 тоот захирамжийн Н.Одбаяр, 2014 оны А/284 тоот захирамжийн Б.Дэлгэрмаа, 2014 оны А/264 тоот захирамжийн Г.Ариунболд, 2010 оны 18 тоот захирамжийн Б.Хулан, 2007 оны 204 тоот захирамжийн Ж.Тунгалаг, 2014 оны А/190 тоот захирамжийн Б.Батбаяр, 2011 оны А/161 тоот захирамжийн Г.Энхжаргал, 2011 оны А/161 оны тоот захирамжийн Р.Алтанцэцэг, 2012 оны А/13 тоот захирамжийн Г.Дүүрэнбазар, 2011 оны А/205 тоот захирамжийн М.Дашхорол, 2013 оны А/188 тоот захирамжийн Д.Ганбат, 2014 оны А/142 тоот захирамжийн Д.Түмэнбаатар, 2010 оны А/207 тоот захирамжийн Д.Ганболд, 2014 оны А/233 тоот захирамжийн Б.Дашдорж, 2014 оны А/233 тоот захирамжийн С.Батсүрэн, 2011 оны А/121 тоот захирамжийн А.Пүрэв, 2010 оны 163 тоот захирамжийн Э.Жавхлантөр, 2013 оны А/232 тоот захирамжийн Х.Шинэхүү, 2010 оны 207 тоот захирамжийн М.Дашдондог, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Д.Гантөгс, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Д.Ганбат, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Б.Тамир, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Д.Гантуяа, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Д.Баярсайхан, 2011 оны А/160 тоот захирамжийн Т.Түвшинжаргал, 2011 оны А/206 тоот захирамжийн Ж.Молор-Эрдэнэ, 2010 оны А/160 тоот захирамжийн Э.Мөнхбаяр, 2007 оны 186 тоот захирамжийн Б.Энэрэлт, 2012 оны А/198 тоот захирамжийн Д.Тогтохбаяр, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Н.Билгүүн, 2006 оны 84 тоот захирамжийн Б.Мягмаржав, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Д.Дашдэлэг, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Н.Оюунтуяа, 2011 оны 158 тоот захирамжийн С.Дашмаа, 2006 оны 247 тоот захирамжийн Ч.Үнэнбат, 2006 оны 247 тоот захирамжийн Г.Тунгалаг, 2006 оны 247 тоот захирамжийн Ч.Отгонбат, 2011 оны А/161 тоот захирамжийн Г.Ууганцэцэг, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Д.Бэх-Очир, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Н.Ганзаяа, 2014 оны А/180 тоот захирамжийн А.Гантулга, 2014 оны А/296 тоот захирамжийн Б.Оюунтуяа, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Г.Цэцэгмаа, 2003 оны 161 тоот захирамжийн Ж.Аюур, 2012 оны А/228 тоот захирамжийн З.Ариунаа, 2013 оны А/341 тоот захирамжийн Т.Гансүх, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн Г.Буянзаяа, 2007 оны 204 тоот захирамжийн Г.Эрдэнэчимэг, 2005 оны А/150 тоот захирамжийн Г.Хэрлэн, 2012 оны А/150 тоот захирамжийн Н.Мөнхбаяр, 2005 оны 153 тоот захирамжийн Ж.Мөнхзул, 2005 оны 121 тоот захирамжийн Б.Бумням, 2011 оны А/243 тоот захирамжийн Д.Батбилэг, 2006 оны 30 тоот захирамжийн Я.Доржжав, 2011 оны А/161 тоот захирамжийн Л.Эрдэнэчимэг, 2014 оны А/296 тоот захирамжийн Ц.Наранбаатар, 2008 оны 169 тоот захирамжийн Б.Анар, 2008 оны 169 тоот захирамжийн Г.Буяннэмэх, 2013 оны А/188 тоот захирамжийн М.Төрбат, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Ж.Баттулга, 2003 оны 121 тоот захирамжийн Т.Баярхүү, 2013 оны А/163 тоот захирамжийн Ц.Отгонбат, 2012 оны А/244 тоот захирамжийн С.Долгор, 2013 оны А/188 тоот захирамжийн Ж.Энхсайхан, 2014 оны А/245 тоот захирамжийн Х.Уламбаяр, 2012 оны А/77 тоот захирамжийн Ц.Гансүх, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Б.Рэгзэдмаа, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Н.Ичинноров, 2007 оны 204 тоот захирамжийн Н.Цэрэн, 2011 оны 205 тоот захирамжийн Ч.Билэгбаатар, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Л.Додвийжалам, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Б.Буянчимэг, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Б.Буяннэмэх, 2010 оны 207 оны Р.Хангарьд, 2006 оны 118 тоот захирамжийн Ч.Цэдэндорж, 2014 оны А/232 тоот захирамжийн Ц.Ёстөгс, 2005 оны 121 тоот захирамжийн Г.Бат-Эрдэнэ, 2004 оны А/15 тоот захирамжийн П.Андруш, 2012 оны А/100 тоот захирамжийн Г.Амаржаргал, 2005 оны 121 тоот захирамжийн М.Санжаадорж, 2011 оны А/121 тоот захирамжийн Г.Хишигдэлгэр, 2011 оны А/121 тоот захирамжийн Г.Галбадрах, 2012 оны А/100 тоот захирамжийн Э.Гантуяа нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 24 Дугаар А/340 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн хугацаа
сунгах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 5 /тав/ иргэний газар эзэмших эрхийг хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2009 оны 151 тоот захирамжийн “Сэтгэлийн цэнгүүн” ХХК, 2003 оны 52 тоот захирамжийн Цэцэгмаа Гантулга, 2002 оны 274 тоот захирамжийн Равдан Дамбий, 2008 оны 151 тоот захирамжийн Баянхүү Азжаргал, 2001 оны 390 тоот захирамжийн Жамсран Лувсанданзан нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэнтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 24 Дугаар А/341 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах
тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 108 иргэний газар эзэмших эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 24 Дугаар А/342 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн талбайн
хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын талбайн хэмжээг кадастрын зургийн дагуу өөрчлөх, газрын байршлыг шилжүүлэх хүсэлтээ ирүүлсэн 17 /арван долоо/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, газрын байршлыг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/162 тоот захирамжийн Луузандорж Лханаг, 2013 оны 62 тоот захирамжийн Бат-Очир Анхбаяр, 2013 оны 62 тоот захирамжийн Цэцэгдарь Ууганцэцэг, 2013 оны А/188 тоот захирамжийн Мягмар Нармандах, 2014 оны А/180 тоот захирамжийн Жихээн Мөнгөн, 2003 оны 161 тоот захирамжийн Очирхүрээ Тунгалаг, 2001 оны 390 тоот захирамжийн Шагдар Энхбаяр, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Орсоо Байгалмаа, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Доохүү Энхжаргал, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Доохүү Энхбат, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Доохүү Энхсайхан, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Ёндоншарав Энхтуяа, 2014 оны А/264 тоот захирамжийн Равжаа Жаргалсайхан, 2003 оны 52 тоот захирамжийн Лувсанданзан Бат-Оргил, 2006 оны 30 тоот захирамжийн Санжаадорж Энхцэцэг, 2014 оны А/245 тоот захирамжийн Гоёвоон Цэвэлмаа, 2008 оны 121 тоот захирамжийн С.Сарантуяа нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 23 Дугаар А/338 Улаанбаатар хот

Олон улсын болон Монголын
Ахмадын өдрийг тэмдэглэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, Нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Уламжлал болгон зохиогддог Монголын Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн
ахлагч: Ж. Лхагвасүрэн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт,
Нийгмийн хөгжлийн асуудал
хариуцсан Орлогч

Гишүүд: Д. Одбаяр Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Б.Мөнгөнсүх Засаг даргын Тамгын газрын
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга

Ж.Эрдэнэбат Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Э.Энхжаргал Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

А.Зул Дүүргийн Ахмадын хорооны дарга
Л.Мөнхөө Ахмадын хорооны зохион байгуулагч

2. Дээрх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг нэгдүгээр, хуваарийг хоёрдугаар хавсралтаар баталж зохион байгуулж тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг Ажлын хэсэг /Ж.Лхагвасүрэн/-т, хороодын Засаг дарга, Ахмадын зөвлөл, холбогдох хэлтэс, албадын дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3. Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх өдөрлөгийн арга хэмжээнд зарцуулагдах хөрөнгийг Ахмадын хорооны төсвөөс гаргахыг Ахмадын хорооны дарга /А.Зул/-д зөвшөөрсүгэй.
4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат /-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 23 Дугаар А/337 Улаанбаатар хот

Төрийн асрамжинд авах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 12 дугаар хорооны Булгийн 17 дугаар гудамж, 805б тоотод оршин суугч Бавуугийн Амаржаргалын өөрийн гаргасан хүсэлт, хорооны хамтарсан багийн шийдвэр, нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ зэргийг харгалзан үзэж, хүү Амаржаргалын Галбадрах /РД:УО08220153/, Амаржаргалын Жавхаа /РД:УШ10312710/ нарыг 2014 оны 09 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн Хүүхдийн төлөө Үндэсний газрын Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн “Өнөрбүл” төвд асрамжлуулсугай.

2. Амаржаргалын Галбадрах, Амаржаргалын Жавхаа нарыг хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв /А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 19 Дугаар Б/336 Улаанбаатар хот

2014 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах,
татах ажлыг зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/774 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1. Дүүргийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч бэлтгэлээр халагдсан байлдагч, түрүүчийг хүлээн авах ажлыг 2014 оны 10 дугаар сарын 15-наас 19-ний өдрүүдэд, цэргийн жинхэнэ албанд иргэдийг татах, гэрээт цэрэг элсүүлэх ажлыг 2014 оны 10 дугаар сарын 17-ноос 19-ний өдрүүдэд зохион байгуулж явуулсугай.

2. Дүүргийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг удирдан зохион байгуулж ажиллах “Цэрэг татлагын товчоо”-г дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Дарга: Д.Одбаяр Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Орлогч дарга: Ж.Даваарагчаа Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн
штабын дарга, дэд хурандаа
Гишүүд: Ж.Эрдэнэбат Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтсийн дарга
Э.Энхжаргал Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
Д.Булган Засаг даргын Тамгын газрын
Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн
дарга
Ц.Лхагваа Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл
мэндийн нэгдлийн дарга
Г.Эрхэмбаяр Дүүрэг дэх Цагдаагийн 1-р хэлтсийн
дарга, цагдаагийн хурандаа
Х.Хадбаатар Дүүрэг дэх Цагдаагийн 2-р хэлтсийн
дарга, цагдаагийн хурандаа
Д.Мөнхбаатар Засаг даргын дэргэдэх Замын
Цагдаагийн тасгийн дарга,
цагдаагийн хурандаа
Т.Артаг Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн
даатгалын хэлтсийн дарга
Ц.Энхболд Засаг даргын дэргэдэх Халамж

үйлчилгээний хэлтсийн дарга
Д.Ганпүрэв Засаг даргын дэргэдэх
Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга
Т.Ням-Очир Засаг даргын дэргэдэх
Боловсролын хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн
дарга: Ц.Эрдэнэбаатар Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн
штабын тоо бүртгэлийн офицер, дэд
хурандаа

3. Цэрэг татлага, халалтын ажилд шаардагдах зардлыг Тамгын газрын батлагдсан төсвөөс гаргахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Д.Одбаяр/-д зөвшөөрсүгэй.

4. Дүүргийн цэрэг татлагын товчоо /Д.Одбаяр/-нд ДААЛГАХ нь:

а/ Дүүргийн цэрэг татлагын товчооны гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг тогтоон, цэрэг татлага, халалтын ажилтай холбогдолтой хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг сурталчилан, тухайн ажлыг гүйцэтгэх онцлогийн талаар семинар зааварчилгаа өгч, бэлтгэл болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллах.

б/ Цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг тогтоосон хугацаанд зохион байгуулан явуулж, “Гэрээт цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах журам”, “Гэрээт цэргийн албанд орохыг хүссэн иргэдээс авах шалгалтын заавар”-ын дагуу гэрээт цэргийн албанд элсүүлэх, Монгол Улсын Батлан хамгаалах, Хууль зүй, дотоод хэрэг, Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 115/58/103 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх заавар”-ыг баримтлан, иргэдийг цэргийн жинхэнэ албанд тэнцүүлэн авч Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас өгөгдсөн даалгаврыг биелүүлэх.

в/ Ээлжит цэрэг татлагын ажилд төрийн захиргааны байгууллагын зохих албан тушаалтан болон шаардлагатай мэргэжлийн байгууллагын ажилтныг томилон, гүйцэтгэх ажил үүргийг тодотгон зааварчилгаа өгч, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан маягтаар ханган, албан хэргийг хөтлөх бэлтгэл болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах.

г/ Цэрэгт татагдагчдад эрүүл мэндийн үзлэг явуулах байр, нарийн мэргэжлийн эмч сувилагч нарыг зөв сонгон авч, холбогдох зааварчилгааг өгч, мэргэжлийн удирдлага, эмнэлгийн багаж төхөөрөмжөөр хангах.

д/ Цэрэг халалт, татлагын үед нийгмийн хэв журам сахиулах, хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, цэрэгт татагдагчдыг тээвэрлэх автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг шалгалт хийж, жолооч нарын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар шаардлагатай арга хэмжээг авах.

е/ Цэргийн жинхэнэ албанд татах зарлан дуудах хуудас аваад тогтоосон хугацаанд, заасан байранд ирээгүй цэргийн үүрэгтнийг эрэн сурвалжилж,татлагад бүрэн хамруулах, хуулийг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах.

ё/ Цэргийн жинхэнэ албаны хугацаа дуусгаж, бэлтгэлээр халагдан ирж байгаа цэргийн үүрэгтнүүдийг хүлээн авч, ажлын байраар хангах, төрөл бүрийн сургалтад хамруулах талаар дэмжлэг үзүүлж, бололцоотой арга хэмжээг авах.

ж/ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2009 оны 101 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын 2.3.7, 2.3.8 дугаарт заасны дагуу 2014 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийг дуустал 18-25 насны цэргийн алба хаагаагүй иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар зогсоох.

з/ Цэрэг татлага явуулсан тухай дүн мэдээг цэрэг татлага дууссан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоонд хүргүүлэх.

и/ Цэрэг татлагын байранд ажиллах бүрэлдэхүүний ажлын бүтээмжийг алдагдуулахгүй байхаар ажлын байр, амт чанартай халуун хоол, тээврийн хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулах.

5. Цэрэг татлагын байрыг хугацаанд нь бэлэн болгож, цэрэг татлагын товчоонд хүлээлгэн өгөхийг 24-р сургуулийн захирал /Ж.Чимэдрэгзэн/-д хариуцуулсугай.

6. 2014 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагын зарлан дуудах хуудас авч, эрүүл мэндийн үзлэгээр орох иргэдийн нэрсийг хавсралтаар баталсугай.

7. Цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулсан дүнгээ 10 дугаар сарын 23-ны өдөр танилцуулж мэдэгдэхийг Цэрэг татлагын товчооны дарга /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.

8. Захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Эдийн засаг, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

9. Хороодын Засаг дарга нарт ДААЛГАХ нь:

а/ Цэргийн алба хаах насны залуучуудад зарлан дуудах хуудсыг хорооны Засаг даргын ажлын албаны бүрэлдэхүүн болон хэсгийн ахлагч нар гардуулан өгч, зарлан дуудах хуудасны тооцоог нэг бүрчлэн хийж, Цэрэг татлагын товчоогоор бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулах.

б/ Гэрээт цэргийн алба болон цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах хүсэлтэй иргэдийг судлан Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт ирүүлэх, цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан залуучуудын зан авир, төлөвшилтийг үнэн зөв тодорхойлж ажиллах.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 17 Дугаар А/331 Улаанбаатар хот

Үрчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Навганы Одмаагийн охиноо үрчлүүлэхээр ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан 2006 оны 04 дүгээр сарын 15-нд төрсөн, /РД:УХ06241541/ эмэгтэй Одмаагийн Хонгорзулыг Мөнхөөгийн Энхпүрэв /РД:СЩ60021419/, Навганы Цэцэгмаа /РД:ХН66032965/ нарт үрчлүүлсүгэй.

2. Батцэнгэлийн Батнямын хүүгээ үрчлүүлэхээр ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан 2011 оны 04 дүгээр сарын 22-нд төрсөн, /РД:ШУ11242216/ эрэгтэй Батнямын Есүхэйг Дамдинсүрэнгийн Цэцгээ /РД:ЦА59050361/-д үрчлүүлсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 17 Дугаар А/332 Улаанбаатар хот

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх
тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дараах нэр бүхий 5 /тав/ иргэний ургийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэрийг тус тус өөрчилсүгэй.

Үүнд:
1969 оны 08 дугаар сарын 05-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овгийн Баастын Чулуундоржийг Их Монгол ургийн овгийн Баастын Чулуундорж гэж ургийн овог өөрчлөх,

2000 оны 05 дугаар сарын 22-нд төрсөн, эмэгтэй Анхтуяагийн Сарангоог Хүрэлбаатарын Сарангоо гэж эцгийн нэр өөрчлөх,

2008 оны 01 дүгээр сарын 25-нд төрсөн, эрэгтэй Батбаатарын Хүрэлбаатарыг Батбаатарын Мөнхбилэг гэж нэр өөрчлөх,

2009 оны 06 дугаар сарын 05-нд төрсөн, эрэгтэй Мөнхгэрэлийн Хувьтөгөлдөрийг Мөнхгэрэлийн Ананд гэж нэр өөрчлөх,

2014 оны 02 дугаар сарын 22-нд төрсөн, эрэгтэй Цэрэнбаатарын Анандыг Цэрэнбаатарын Ангараг гэж нэр өөрчлөх,

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 17 Дугаар А/333 Улаанбаатар хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд санхүүгийн хүндрэл үүсч тусламж хүссэн өргөдөл ирүүлсэн хавсралтад дурдсан нэр бүхий иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 6.695.000 /зургаан сая зургаан зуун ерэн таван мянга/ төгрөгийг, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 17 Дугаар А/327 Улаанбаатар хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 2 дугаар тогтоол, 2014 оны 137 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой, орон гэргүй, нэн ядуу хавсралтад дурдагдсан нэр бүхий иргэдэд буцалтгүй тусламж үзүүлж гэр олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжид олгогдох нийт 15 гэрийг “Би Монгол Улсын иргэн ” зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т даалгасугай.

3. Дүүргийн хэмжээнд орон гэргүй тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн орон гэртэй болгох, нийгмийн халамж асрамж, хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол, эрүүл мэндийн зэрэг үйлчилгээнд хамруулахад ил тод олон нийтийн олон нийтийн оролцоог хангах зэргийг зохион байгуулж үр дүнг тайлагнан ажиллахыг Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 11 Дугаар А/319 Улаанбаатар хот

Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Чадраабалын Наранжаргал нь нас барсан тул 14 настай Наранжаргалын Анужингийн /РД:УЦ00232808/ харгалзан дэмжигчээр төрсөн эгч Наранжаргалын Саранчимэгийг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 17 Дугаар А/330 Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, 47 дугаар зүйлийн 47.4, 47.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Л.Болортуяа ажлаас чөлөөлөгдөж байгаатай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/26 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргын албан тушаалаас 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс чөлөөлсүгэй.

2. Худалдан авах ажиллагааны албаны ахлах мэргэжилтэн С.Нямжавыг Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргаар 2014 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс томилсугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар / Д. Одбаяр/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 15 Дугаар А/326 Улаанбаатар хот

Сургалт зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 49 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 45 дугаар тогтоол, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 29 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/762 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын гүнзгийрүүлэх шатны мэдлэг, дадлага олгох сургалтыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 19-нөөс 10 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд ОБЕГ-ын харьяа Аврах тусгай ангийн материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгуулсугай.

2. Сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу явуулж, цэргийн албыг дүрмийн дагуу зохион байгуулан дүнг танилцуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /дэд хурандаа Ж.Даваарагчаа/-т үүрэг болгосугай.

3. Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын гүнзгийрүүлэх шатны сургалтанд шаардагдах зардлыг Тамгын газрын батлагдсан төсвийн хүрээнд шийдвэрлэхийг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 11 Дугаар А/324 Улаанбаатар хот

Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн
мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх
тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/01, А/1012 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Чингэлтэй дүүргийн “Эрүүл аюулгүй байдлын индекс”-ийг хариуцах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, мэдээллийн тогтолцоог хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн хүрээнд жил бүрийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, холбогдох үзүүлэлт, матрицийг баталгаажуулан жил бүрийн 06 болон 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор албан бичгээр болон цахим хэлбэрээр Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэхийг хэлтэс, алба, тасгийн дарга, хороодын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3. Дүүргийн Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлтийн нэгдсэн дүнг жил бүр бодлогын 4 хүрээгээр, хороодоор гарган үр дүнг танилцуулан ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ж.Лхагвасүрэн/-т даалгасугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, Эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 11 Дугаар А/323 Улаанбаатар хот

Асран хамгаалагч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Марусягийн Алтантулга нь 2014 онд нас барсан тул 13 настай охин Алтантулгын Отгонзул /РД:УК00292363/-ын асран хамгаалагчаар төрсөн ах Алтантулгын Үүрцайхыг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 11 Дугаар А/320 Улаанбаатар хот

Төрийн асрамжинд авах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 11 дүгээр хороо, Нуурын 4 дүгээр гудамж, 38 тоотод бүртгэлтэй Эрдэнэчимэгийн Баясгалангийн өөрийн хүсэлт, хорооны хамтарсан багийн шийдвэр, нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ зэргийг харгалзан үзэж, хүү Баясгалангийн Барсболдыг /РД:УК02292455/ 2014 оны 09 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүүхдийн асрамж, халамжийн “Эрдэнэ” төвд асрамжлан хүмүүжүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

2. Баясгалангийн Барсболдыг хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийг хөгжлийн төв /А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 1 Дугаар А/321 Улаанбаатар хот

Асран хамгаалагч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Гомбожавын Нансал нь нас барсан тул 10 настай охин Нансалын Оюу-Эрдэнийн /РД:ЖЮ04071706/ асран хамгаалагчаар нагац эгч Гомбожавын Алтантуяаг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 11 Дугаар А/322 Улаанбаатар хот

Хүүхдийн асрамжийн төвөөс хүүхэд
буцаах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.9 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 7 дугаар хороо, Хувьсгалчдын Г-12 дугаар гудамжны 135 тоотод бүртгэлтэй Баттогоогийн Мөнхцэцэгийн хүсэлтээр Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх “Гэрэл” төвд хүмүүжиж буй Сансарын Естер /РД:УЦ08271786/, Сансарын Гэрэлт-Од /РД:УЦ10250726/ нарыг 2014 оны 09 дугаар сарын 01-ний өдрөөс төрсөн эх Баттогоогийн Мөнхцэцэгийн асрамжинд шилжүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан Засаг даргын 2013 оны А/122 дугаар захирамжийг хүчингүйд тооцсугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 18 Дугаар А/318 Улаанбаатар хот

Сургалтын төлбөрийг төрөөс
санхүүжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн Төрийн албаны тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн төрийн албан хаагчдын гэр бүлээс дотоодын их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургуульд суралцагчдын сургалтын төлбөрийг төрөөс хариуцах суралцагчдын нэрийг нэгдүгээр, сургалтын төлбөрийг төрөөс хариуцаж байгаад хасагдсан суралцагчдын нэрийг хоёрдугаар, сургуулиа төгссөн суралцагчдын нэрийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан нэр бүхий суралцагчдын сургалтын зардлыг зохих журмын дагуу 2014-2015 оны хичээлийн жилд төрөөс санхүүжүүлэх гэрээг нэг жилээр сунгасугай.

3. Суралцагчдын бүрдүүлсэн материал, шийдвэрийг хуваарьт хугацаанд сургалтын төрийн санд тушаахыг Боловсролын хэлтэс /Т.Ням-Очир/-т үүрэг болгосугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 5 Дугаар А/316 Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.7 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.4 дэх хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/715 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх дулаан, цахилгаан холбоо, гэрэлтүүлэг, цэвэр бохир ус, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээний арчлалт хамгаалалт, траншейны таг, гудамж талбай, явган хүний замын ашиглалтын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

2. Дээрх ажлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ц.Содхүү/-т үүрэг болгосугай.

3. Зохион байгуулсан ажлын тайлан, үр дүнгийн талаарх санал дүгнэлтийг 2014 оны 09 дүгээр сарын 20-ны дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ц.Содхүү/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 9 сарын 5 Дугаар А/315 Улаанбаатар хот

Олон улсын хуралд оролцуулах,
туршлага судлуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Төрийн албаны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Япон Улсын Нагоя хотноо 2014 оны 09 дүгээр сарын 12-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Хүүхдийг хүчирхийллээс сэргийлэх Олон Улсын нийгэмлэгийн 20 дугаар бага хуралд оролцуулах, 9 дүгээр сарын 18-21-ний өдрүүдэд БНСУ-ын Сөүл хотын хүүхэд хамгааллын байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага солилцох ажлаар Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн дарга А.Ганбатыг томилон явуулсугай.

2. А.Ганбатын Олон Улсын хуралд оролцох, туршлага солилцох арга хэмжээний зардлыг холбогдох зардлаас шийдвэрлэхийг Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбат/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Бага хуралд оролцсон болон туршлага судалсан тухай тайлан, санхүүгийн баримтын бүрдлийг 10 дугаар сарын 01-ний дотор тайлагнахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв /А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 8 сарын 29 Дугаар А/311 Улаанбаатар хот

Хөрөнгө оруулалтын ажлыг
эрчимжүүлэх тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн худалдан авах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 46 дугаар зүйлийн 46.1.2 дахь хэсэг Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон нутгийн хөгжлийн сан, Нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг эрчимжүүлэх, сонгон шалгаруулалтыг хууль журмын дагуу үр дүнтэй, хариуцлагатай зохион байгуулж ажиллахыг Үнэлгээний хороод, мэргэжил аргазүйн туслалцаа өгч ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны алба /С.Жамъяндорж/-нд тус тус үүрэг болгосугай.

2. Хөрөнгө оруулалтын ажлын сонгон шалгаруулалт, гэрээ байгуулах зэрэгт хариуцлага алдсанаас хүчинтэй хугацаа дууссан, бичиг баримтын бүрдлийг дутуу хангасан, тендер шалгаруулалтын үнэлгээг удаашруулсан зэргээр хариуцсан ажилдаа зөрчил дутагдал гаргасан албан тушаалтанд хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцож, ажиллахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/, Худалдан авах ажиллагааны алба / С.Жамъяндорж/ -нд тус тус үүрэг болгосугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан мэдээллийг 2014 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор тайлагнаж ажиллахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/, Худалдан авах ажиллагааны алба /С.Жамъяндорж/ нарт тус тус даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 29 Дугаар А/310 Улаанбаатар хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэн Авархүү овогтой Янжмаа нь хүнд өвчний улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд санхүүгийн хүндрэл үүсч тусламж хүссэн, 11-р хорооны иргэн Пүрэвжав овогтой Цэдэнхүү нь олон хүүхдийн хамт өрх толгойлон амьдардаг амьдралын нөхцөл бололцоо муутайн улмаас тусламж хүссэн өргөдөл ирүүлсэнийг харгалзан тус бүр 2.000.000 /хоёр сая/ төгрөг, 7-р хорооны иргэн Бямбаа овогтой Эрдэнэчимэг нь нөхрийнхөө эмчилгээний зардалд тусламж хүссэн өргөдөл ирүүлсэнийг харгалзан 1.000.000 /нэг сая/ төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 5.000.000 /таван сая/ төгрөгийг, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг болгосугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 29 Дугаар А/312 Улаанбаатар хот

Хөдөлмөрийн арбитр
байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 118 дугаар зүйлийн 118.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1.“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ний ажил олгогч, Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хорооны хамтын маргааныг хэлэлцэх Хөдөлмөрийн арбитрыг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ж.Лхагвасүрэн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын
Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч
Б.Цэнгэл “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ний Хуулийн албаны Хуулийн ахлах зөвлөх
М.Болдсайхан Монголын Тээвэр, холбоо, газрын тосны ажилтны Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны зохион байгуулагч

2. Хөдөлмөрийн хуулийн холбогдох заалт, “Хөдөлмөрийн арбитрын дүрэм”-ийг баримтлан, Зөвлөмж гарган ажиллахыг Хөдөлмөрийн арбитрт даалгасугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 27 Дугаар А/307 Улаанбаатар хот

Асран хамгаалагч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Батсүхийн Отгонцэцэг нь нас барсан тул 5 настай хүү Отгонцэцэгийн Анхбаяр /РД:УЛ09290438/-ын асран хамгаалагчаар нагац эмээ Ёндонсамбуугийн Ринаг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 27 Дугаар А/309 Улаанбаатар хот

Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Нэргүйн Батсүрэн нь 1990 онд төрсөн 24 настай, /РД: УМ90110993/ сэтгэцийн өвчний улмаас бие даан амьдрах чадваргүй тул харгалзан дэмжигчээр төрсөн эгч Нэргүйн Болормааг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 27 Дугаар А/308 Улаанбаатар хот

Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Долгорын Туяа нь нас барсан тул 17 настай Туяагийн Ариунзул /РД:УХ97012202/-ын харгалзан дэмжигчээр төрсөн ах Туяагийн Баярхүүг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 21 Дугаар А/303 Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх хэсэг, 47 дугаар зүйлийн 47.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/24 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны гишүүн Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо Согоотын 62-841/а тоотод оршин суугч иргэн З.Ганбатын өөрийн хүсэлтийг харгалзан Үнэлгээний хорооны гишүүнээс чөлөөлж, Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 30-380 тоотод оршин суугч иргэн Э.Бадамгаравыг Үнэлгээний хорооны гишүүнээр томилсугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар / Д. Одбаярт/-т даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 21 Дугаар А/304 Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, 47 дугаар зүйлийн 47.4, 47.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/27 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны Нарийн бичгийн дарга Б.Наранбатыг чөлөөлж, Үнэлгээний хорооны Нарийн бичгийн даргаар Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн У.Долгормааг 2014 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрөөс томилсугай.

2. Үнэлгээний хорооны гишүүн У.Долгормаа Үнэлгээний хорооны Нарийн бичгийн даргаар томилогдож байгаатай холбогдуулан Үнэлгээний хорооны гишүүний албан үүргээс чөлөөлж, Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны Зохион байгуулагч З.Ганбатыг Үнэлгээний хорооны гишүүнээр томилсугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар / Д.Одбаярт/-т даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 21 Дугаар А/302 Улаанбаатар хот

Эрх шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвcгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны Дүүргийн 2014 оны төсөв батлах тухай 13 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих “Ахмадын амралт сувилал ОНӨААТҮГ угаалгын байр” 30.500.000 /гучин сая таван зуун мянга/ төгрөгийн худалдан авах ажиллагааны эрхийг дүүргийн “Ногоон булан ахмадын амралт сувилал” ОНӨААТҮГ /Ч.Буянжаргал/-д шилжүүлэн, холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж гүйцэтгэл, үр дүнг дүүргийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг даалгасугай.

2. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбат/-д, Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг өмч бүртгэлд тусгах ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, эзэмшилт ашиглалтын байдалд хяналт тавин ажиллахыг дүүргийн “Ногоон булан ахмадын амралт сувилал” ОНӨААТҮГ /Ч.Буянжаргал/-д тус тус даалгасугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т үүрэг болгосугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 21 Дугаар А/300 Улаанбаатар хот

Эрх шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны А/44 дүгээр тушаал, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төсөл сонгон шалгаруулах дэд комиссын даргаар Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн асуудал хариуцсан Орлогч Ж.Лхагвасүрэнг томилон эрх шилжүүлсүгэй.

2. Дэд комиссын хуралдааныг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, биелэлт, үр дүнг тайлагнан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 21 Дугаар А/299 Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1, 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.7, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.5, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2006 оны 44 дүгээр тогтоол, Америкийн Нэгдсэн Улсын Азийн сан, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран загвар хороо төсөл хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны хэлцлийн 2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь

1. Дүүргийн Эдийн засаг нийгмийн 2014 оны зорилт, Америкийн Нэгдсэн улсын Азийн сан, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран загвар хороо төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус дүүргийн 16 дугаар хороонд олон нийтийн оролцоотой хийгдэж буй “Нарны өргөө” бичил цэцэрлэгийн ажилд шаардагдах 22.000.000 /хорин хоёр сая/ төгрөгийг Засаг даргын Нөөц сангаас гарган олгохыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

2. Дээрх арга хэмжээнд зарцуулах 22.000.000 /хорин хоёр сая/ төгрөгийг 2014 оны төсвийн тодотголын хөрөнгө оруулалтын ажлын саналд тусган батлуулж Засаг даргын Нөөц санд эргэн төвлөрүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.

3. Хөрөнгө оруулалтын ажлын хүрээнд бий болсон хөрөнгийг дүүргийн өмчид бүртгүүлэх, ашиглалт хамгаалалтын ажлыг хариуцан зохион байгуулахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т үүрэг болгосугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 20 Дугаар А/298 Улаанбаатар хот

Нийгмийн халамж, асрамжийн
тэтгэмж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь хэсгийн “г”, 29.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1. Дүүргийн ахмад настан, иргэдээс эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн халамж, асрамж дутагдалтай, бие даан болон бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах боломжгүй, тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй, ядуу, нэн ядуу зэрэг нийгмийн халамж, асрамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай болох нь тогтоогдсон ахмад настнууд, иргэдэд нийгмийн халамж, асрамжийн тэтгэмж олгуулахаар ирүүлсэн санал, иргэдийн өргөдөл хүсэлтүүдийг харгалзан хавсралтад дурдсан дүүргийн 10 иргэнд нийгмийн халамж, асрамжийн тэтгэмж олгосугай.

2. Дээрх тэтгэмжийн 10.000.000 /арван сая/ төгрөгийг Нийгмийн халамжийн сангаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 20 Дугаар А/297 Улаанбаатар хот

Нийгмийн халамж, асрамжийн
тэтгэмж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь хэсгийн “г”, 29.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1.Дүүргийн 9 дүгээр хорооны иргэн Г.Ган-Эрдэнэ, З.Даваасүрэн /ЖЭ80062202/ нараас охин Г.Номин-Эрдэнэ нь удамшлын, ховор тохиолддог тархинд төмөр ихээр хуримтлагдах, мэдрэлийн системийн өвчнөөр өвдөн АНУ-д энэхүү өвчний эмчилгээ, судалгаанд хамрагдахад учирч буй санхүүгийн асуудалд дэмжлэг хүссэн өргөдөл, хүсэлт ирүүлснийг харгалзан охин Г.Номин-Эрдэнийн эмчилгээ үйлчилгээний зардалд нийгмийн халамж, асрамжийн тэтгэмж олгосугай.

2. Дээрх тэтгэмжийн 3.000.000 /гурван сая/ төгрөгийг Нийгмийн халамжийн сангаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 20 Дугаар А/296 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 83 /наян гурав/ иргэний газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэн баталгаажуулсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 1977 оны 63 тоот захирамжийн Г.Нямхүү, 2011 оны А/205 тоот захирамжийн И.Чинбаатар, 2007 оны 203 тоот захирамжийн О.Гэлэгбаатар, 2009 оны 215 тоот захирамжийн Д.Энх-Амгалан, 2010 оны 209 тоот захирамжийн Г.Цэрэндорж, 2014 оны А/173 тоот захирамжийн Х.Отгонбагана, 2014 оны А/190 тоот захирамжийн М.Баттөр, 2012 оны А/13 тоот захирамжийн Д.Мягмар, 2008 оны 74 тоот захирамжийн Д.Цогзолмаа, 2014 оны А/190 тоот захирамжийн Х.Отгонбаатар, 2011 оны А/161 тоот захирамжийн Г.Ундрам, 2012 оны А/197 тоот захирамжийн М.Янжмаа, 2010 оны 207 тоот захирамжийн С.Түвшинтөгс, 2013 оны А/188 тоот захирамжийн С.Алтан-Од, 2004 оны 15 тоот захирамжийн Б.Жагдал, 2010 оны 18 тоот захирамжийн Ц.Энхбадрал, 2004 оны 172 тоот захирамжийн Ж.Товуужав, 2014 оны А/234 тоот захирамжийн Ю.Хишигт, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Б.Оюунсүрэн, 2009 оны 113 тоот захирамжийн П.Түвшинтөгс, 2011 оны А/90 тоот захирамжийн М.Эрдэнэчимэг, 2005 оны 237 тоот захирамжийн Г.Жаргал, 2008 оны 204 тоот захирамжийн Д.Агваанванчиг, 2010 оны 160 тоот захирамжийн Г.Ууганбаяр, 2013 оны 105 тоот захирамжийн А.Сарангэрэл, 2008 оны 122 тоот захирамжийн Д.Даваасүрэн, 2007 оны 151 тоот захирамжийн Д.Дашдондог, 2012 оны А/196 тоот захирамжийн Б.Одонтуяа, 2005 оны 153 тоот захирамжийн Г.Эрдэнэбулган, 2014 оны А/08 тоот захирамжийн Т.Серекхаан, 2011 оны А/90 тоот захирамжийн Т.Гантулга, 2008 оны 204 тоот захирамжийн С.Нямбаяр, 2011 оны А/26 тоот захирамжийн Л.Мөнхцэцэг, 2011 оны А/206 тоот захирамжийн А.Гуамарал, 2011 оны А/206 тоот захирамжийн Ж.Халиунсүрэн, 2011 оны А/206 тоот захирамжийн Т.Баатархүү, 2003 оны 161 тоот захирамжийн Э.Алтанхишиг, 2011 оны А/160 тоот захирамжийн Д.Даваа, 2008 оны 122 тоот захирамжийн Н.Нямжав, 2010 оны 163 тоот захирамжийн Д.Ангараг, 2010 оны 163 тоот захирамжийн Д.Ангараг, 2006 оны 84 тоот захирамжийн М.Чимэддорж, 2011 оны А/26 тоот захирамжийн Х.Тэлмэн, 2011 оны А/243 тоот захирамжийн Ж.Лхамаадай, 2014 оны А/210 тоот захирамжийн Б.Мөнхтүвшин, 2008 оны 252 тоот захирамжийн Ц.Даваадорж, 2011 охы А/161 тоот захирамжийн Г.Балдан-Осор нарт холбогдох заалтыг хүчингүйд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 18 Дугаар А/289 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
Нэг. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 110 иргэн, байгууллагын газар эзэмших эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.
Хоёр. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 20 Дугаар А/293 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 3/гурав/ иргэний газар эзэмших эрхийг хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан 2009 оны 84 тоот захирамжийн Дамцагдорж Цэрэндэжид, 2009 оны 97 тоот захирамжийн Дорждэрэм Янжмаа, 1977 оны 63 тоот захирамжийн Шень Чуньшэн нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3.Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэнтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 19 Дугаар А/292 Улаанбаатар хот

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.5 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/412 дугаар захирамж, Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 онд хамтран ажиллах гэрээний хавсралтын 1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. 1939 оны Халх голын дайнд оролцсон ахмад дайчин тус дүүргийн иргэн Цогтийн Гэндэндаржаа, Нанзадийн Лувсандорж, Пунцагийн Шагдарсүрэн, Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, Хишигийн Намсрайжав, Сүрэнгийн Лхамжав, Жамцын Дамбаарай нарт хүндэтгэл үзүүлж мөнгөн тусламж олгосугай.

2. Дээрх арга хэмжээнд зарцуулагдах 7.350.000 /долоон сая гурван зуун тавин мянга/ төгрөгийг Засаг даргын нөөц сангаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 19 Дугаар А/291 Улаанбаатар хот

Ой тэмдэглэх тухай

Монгол Улсын ”Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.5 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/412 дугаар захирамж, Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 онд хамтран ажиллах гэрээний хавсралтын 1.4 дэх заалтыг, тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Халх голын ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Дарга: Д. Одбаяр Тамгын газрын дарга
Гишүүд: Б.Мөнгөнсүх Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга
Ж.Эрдэнэбат Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
Ж.Даваарагчаа Цэргийн штабын дарга дэд хурандаа
Ц.Лхагва Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга
А.Зул Ахмадын хорооны дарга
Нарийн бичгийн дарга:
Л. Мөнхбат Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын Төлөвлөлт, сургалтын офицер

2. Халх голын ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, дайнд оролцсон ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэс /Б.Мөнгөнсүх/-т даалгасугай.

3. Халх голын ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг батлагдсан төсвийн хүрээнд холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/272 Улаанбаатар хот

Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дараах нэр бүхий иргэдийн

1973 оны 08 дугаар сарын 09-нд төрсөн, эмэгтэй Дампилын Урантөгсийг Дамдингийн Урантогос гэж эцгийн нэр, нэр өөрчлөх;

1971 оны 07 дугаар сарын 23-нд төрсөн, эрэгтэй Зангадын Баянтуулыг Зандангийн Баянзул гэж эцгийн нэр, нэр өөрчлөх;

2008 оны 03 дугаар сарын 13-нд төрсөн, эмэгтэй Энхбатын Энхмааг Энхбатын Пүрэвсүрэн гэж нэр өөрчлөх;

1982 оны 06 дугаар сарын 27-нд төрсөн, эмэгтэй Сундуйн Оюундэлгэрийг Тунгалагын Оюундэлгэр гэж урьдын эцгийн нэрээ авахыг тус тус зөвшөөрсүгэй.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 18 Дугаар А/289 Улаанбаатар хот

Үрчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дах хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дараах нэр бүхий хүүхдүүдийг
1998 оны 04 дүгээр сарын 27-нд төрсөн, эрэгтэй Бөхболдын Мөрөнг хойт эцэг Гүрсэдийн Болдбаатарт;

1998 оны 07 дугаар сарын 29-нд төрсөн, эмэгтэй Басбишийн Дайриймааг хойт эцэг Чойжхорлоогийн Тамирт;

2000 оны 08 дугаар сарын 14-нд төрсөн Ундрахын Хасарыг хойт эцэг Бадрууганы Наранзунд;

2002 оны 01 дүгээр сарын 20-нд төрсөн, эмэгтэй Бат-Эрдэний Есүг хойт эцэг Цагаанын Батсайханд;

2002 оны 08 дугаар сарын 21-нд төрсөн, эрэгтэй Дамцагдуламын Нарансуурийг хойт эцэг Балтын Ганбаатарт;

2002 оны 09 дүгээр сарын 25-нд төрсөн, эмэгтэй Нэргүйн Анударийг Нацагдоржийн Бат-Эрдэнэ, Лодойн Нарантуяа нарт;

2005 оны 02 дугаар сарын 15-нд төрсөн, эрэгтэй Оюунгэрэлийн Тулгыг Доржсүрэнгийн Баасан, Хасын Алтангэрэл нарт;

2009 оны 04 дүгээр сарын 09-нд төрсөн, эрэгтэй Далайжаргалын Отгон-Эрдэнийг Балдандоржийн Чулуунбат, Моломын Доржханд нарт;

2011 оны 05 дугаар сарын 17-нд төрсөн, эмэгтэй Долгорын Энхзулыг Дондовын Норовсүрэн, Ням-Осорын Тайван нарт;

2013 оны 04 дүгээр сарын 22-нд төрсөн, эрэгтэй Баяргэрэлийн Даваанямыг Санжаагийн Баярбаатар, Лхүндэвийн Отгонтуул нарт;

2013 оны 12 дугаар сарын 11-нд төрсөн, эмэгтэй Ганчимэгийн Гэгээнийг Хөнхөөгийн Батхүү, Довчинхорлоогийн .Цэцэгмаа нарт;

2014 оны 05 дугаар сарын 09-нд төрсөн, эрэгтэй Мягмарсүрэнгийн Сүлдийг Дэмбээгийн Нямдорж, Паламын Цэрэндолгор нарт тус тус үрчлүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

2.Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 8 сарын 19 өдөр Дугаар А/290 Улаанбаатар хот

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. 1994 оны 05 дугаар сарын 24-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овогтой Пүрэвбатын Оюунбатын ургийн овгийг Аранжуур гэж нэр өөрчлөх;
2. 1989 оны 05 дугаар сарын 02-нд төрсөн, эмэгтэй Энхболдын Хаш-Эрдэнийг Бүлтгэрийн Хаш-Эрдэнэ гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
3. 1981 оны 12 дугаар сарын 04-нд төрсөн, эмэгтэй Наранцацралын Баасанцэрэнг Бямбаагийн Баасанцэрэн гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
4. 1992 оны 05 дугаар сарын 29-нд төрсөн, эрэгтэй Цэцгээгийн Соронзонболдыг хойт эцэг Пак Гён Сүгээр;
5. 1995 оны 05 дугаар сарын 02-нд төрсөн, эрэгтэй Цэцгээгийн Энхзоригийг хойт эцэг Пак Гён Сүгээр;
6. 2008 оны 09 дүгээр сарын 01-нд төрсөн, эрэгтэй Эрдэнэбилэгийн Эрдэнэбаярыг Цэндийн Эрдэнэбаяр гэж төрсөн эхийн нэр өөрчлөх;
7. 2009 оны 01 дүгээр сарын 10-нд төрсөн, эмэгтэй Нямдаваагийн Сайнзаяаг Эрдэнэтуяагийн Сайнзаяа гэж төрсөн эхийн нэр өөрчлөх;
8. 2013 оны 05 дугаар сарын 06-нд төрсөн, эрэгтэй Төрбаярын Баттүшигийг Наранцэцэгийн Баттүшиг гэж эхийн нэр өөрчлөх;
9. 1985 оны 06 дугаар сарын 18-нд төрсөн, эмэгтэй Цоодолын Нэргүйг Цоодолын Отгоо гэж нэрлэх;
10. 1996 оны 12 дугаар сарын 19-нд төрсөн, эрэгтэй Батсамбуугийн Ариуныг Батсамбуугийн Ариун-Эрдэнэ гэж нэрлэх;
11. 2006 оны 03 дугаар сарын 26-нд төрсөн, эмэгтэй Энхтүвшингийн Азжаргалыг Энхтүвшингийн Одгэрэл гэж нэрлэх;
12. 2006 оны 03 дугаар сарын 26-нд төрсөн, эмэгтэй Энхтүвшингийн Аззаяаг Энхтүвшингийн Однаран гэж нэрлэх;
13. 2008 оны 07 дугаар сарын 19-нд төрсөн, эрэгтэй Хатанбаатарын Эмүүжинг Хатанбаатарын Тэмүүжин гэж нэрлэх;
14. 2009 оны 05 дугаар сарын 26-нд төрсөн, эмэгтэй Батмөнхийн Халиуныг Батмөнхийн Баялагмаа гэж нэрлэх;
15. 2011 оны 02 дугаар сарын 07-нд төрсөн, эмэгтэй Наранхүүгийн Маргадыг Наранхүүгийн Сарангуа гэж нэрлэх;
16. 2013 оны 10 дугаар сарын 14-нд төрсөн, эмэгтэй Амартүвшингийн Есүйг Амартүвшингийн Сэцэнжин гэж нэрлэх;
17. 2013 оны 10 дугаар сарын 20-нд төрсөн, эмэгтэй Болдын Аминхүслэнг Болдын Амина гэж нэрлэх;
18. 1958 оны 12 дугаар сарын 17-нд төрсөн, эмэгтэй Чулууны Алтанцэцэгийг Чулууны Дорн Алтанцэцэг гэж нэрлэх;
19. 1990 оны 03 дугаар сарын 22-нд төрсөн, эмэгтэй Баатаржавын Батчимэгийг Янишевскаягийн Батчимэг гэж эцгийн нэр өөрчлөх,
20. 1995 оны 06 дугаар сарын 24-нд төрсөн, эмэгтэй Баатарчулууны Цолмонг Леонэл гэж ургийн овог, Дарриеуторт гэж эцгийн нэрийг өөрчлөхийг тус тус зөвшөөрсүгэй.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 8 сарын 18 Дугаар А/289 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын талбайн хэмжээг кадастрын зургийн дагуу өөрчлөх, газрын байршлыг шилжүүлэх хүсэлтээ ирүүлсэн 12 /арван хоёр/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, газрын байршлыг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 163 дугаар захирамжаар Дүгэрсүрэнгийн Батцэцэг, 2014 оны А/89 дугаар захирамжаар Ядамжавын Дорждэрэм, 2004 оны 172 дугаар захирамжаар Үсрээгийн Отгондорж, 2004 оны 172 дугаар Дэмбэрэлийн Дуламрагчаа, 2010 оны 256 дугаар захирамжаар 4 газар Голомт банк, 2012 оны 244 дүгээр захирамжаар Лүндээжанцангийн Баттулга, 2006 оны 192 дугаар захирамжаар Цагаанхүүгийн Сүхбаатар, 2004 оны 122 дугаар захирамжаар Жанчивын Баянмөнх, 2005 оны 177 дугаар захирамжаар Цэдэвийн Галсанжигмэд нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/280 Улаанбаатар хот

Бага хуралд оролцуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотноо 2014 оны 08 дугаар сарын 12-15-ны өдрүүдэд зохиогдох “Гал түймэрийн үед авах арга хэмжээ, яаралтай тусламж үзүүлэх” сэдэвт сургалт, бага хуралд Онцгой байдлын хэлтсийн дарга нарыг зохион байгуулагч талын зардлаар оролцуулсугай.

2. Сургалт бага хурлын тайланг 2014 оны 08 сарын 30-ны дотор танилцуулахыг Онцгой байдлын хэлтсийн дарга /А.Дамцагдорж/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/277 Улаанбаатар хот

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд
хамруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1,19.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалантын 7-0205 тоотод оршин суугч, иргэн Наваанчимэдийн Оюунбаатар нь 71 настай, эрэгтэй, ганц бие, бие даан амьдрах чадваргүй учир асрамжийн газар асруулах хүсэлт ирүүлснийг үндэслэн 2014 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс асрамжийн газарт асрамжлуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Н.Оюунбаатартай холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж Батсүмбэр дэх асрамжийн газарт хүлээлгэн өгөхийг дүүргийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс /Ц.Энхболд/-т үүрэг болгосугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/278 Улаанбаатар хот

Ээлжийн амралт олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийг 79.1, 79.2 79.5.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албаны дарга нарын ээлжийн амралтын хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2. Ээлжийн амралтын мөнгийг холбогдох журмын дагуу бодож олгохыг тус тусын Нягтлан бодогч нарт зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/276 Улаанбаатар хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Тус дүүргийн 17 дугаар хорооны иргэн, 17 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвд сувилагчаар олон жил үр бүтээлтэй, тасралтгүй ажиллаж буй Уламбадрахын Уранчимэг нь нөхрийнхөө хүнд өвчний улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд санхүүгийн хүндрэл үүсч дэмжлэг хүссэн өргөдөл ирүүлснийг харгалзан нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

2.Буцалтгүй тусламжид шаардагдах 2.000.000 /Хоёр сая/ төгрөгийг Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/274 Улаанбаатар хот

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.4, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Ажлын хэсгийн саналыг үндэслэн худалдаа, үйлчилгээний газрын стандартын шаардлагын биелэлтийг хангасан тамхины тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах болон шинээр олгох нийт 11 аж ахуйн нэгж, иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

2.Дүүргийн хэмжээнд тусгай зөвшөөрөл олгох захирамжийн биелэлтийг хангаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Д.Булган/, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс /Б.Батчимэг/, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс /Г.Эрхэмбаяр/, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс /Х.Хадбаатар/, Хороодын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Уг захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Д. Одбаяр/-т даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/275 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийг
баталгаажуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин суурьшаад олон жил болсон боловч газар эзэмших гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 1 иргэний газар эзэмших эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан иргэнтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/273 Улаанбаатар хот

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6д, 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.5, 58 дугаар зүйлийн 58.3.8 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.4 дэх хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоол, Нийслэл дүүргийн эдийн засаг нийгмийн 2014 оны зорилтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Ногоон дүүрэг зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд тус дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн Содномсэнгэ овогтой Өлзийтогтох нь өөрийн санал санаачлага, хөрөнгөөр Ногоон нуур орчмын хогийн цэгийн хогийг цэвэрлэн тохижуулж иргэдийн эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бий болгосон. Цаашид нийтийн эзэмшлийн буюу хадны дээд ирмэг хэсгүүд нь ямарч хамгаалалтгүй учир иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, гарч болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс хамгаалалтын хашаа, хайс, автомашины зогсоол, зэргийг хийхэд санхүүгийн дэмжлэг 10.000.000 /Арван сая/ төгрөгийг Засаг даргын Нөөц сангаас гарган олгохыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

2. Дээрхи дэмжлэгийн хөрөнгийг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлж, тайланг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбат/-т үүрэг болгосугай.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Б.МӨНХБАТ

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/270 Улаанбаатар хот

Үр дүнгийн гэрээний 2014 оны
эхний хагас жилийн биелэлтийг
дүгнэсэн дүнгийн тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2, 40 дугаар зүйлийн 40.4.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 239 дугаар тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1.Дүүргийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай төсвийн шууд захирагч нарын 2014 онд байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийг Тамгын газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг үндэслэн нэг, хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр “Бүрэн хангалттай” үнэлгээ авсан хоёрдугаар хавсралтад нэр заасан байгууллага хамт олныг Засаг даргын хүндэт өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнасугай.

3.Дээрхи шагналын 22.000.000 /Хорин хоёр сая/ төгрөгийг Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

4.Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/271 Улаанбаатар хот

Дүүргийн шилдэг тохижилттой
аж ахуйн нэгж,байгууллагыг батламжлан
шагнаж урамшуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 239 дугаар тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан “Ногоон дүүрэг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд байгууллага орчныхоо тохижилт бүтээн байгуулалт, мод, бут, сөөг тарих ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийж, иргэдийн тохилог, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд идэвхи санаачлагатай ажилласан 2 дугаар хорооны нутагт байрлах Я.Баярцэцэг захиралтай “Сэрж интернэшнл” ХХК, 5 дугаар хорооны нутагт байрлах В.Ганбаатар захиралтай “БҮТИ” ХХК-иудыг дүүргийн шилдэг тохижилттой хамт олноор өргөмжлөн Засаг даргын хүндэт өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсугай.

2. Дээрхи шагналын 2.000.000 /Хоёр сая/ төгрөгийг Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/269 Улаанбаатар хот

Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Юрагийн Батчимэг нь 2014 оны 06 дугаар сарын 22-нд нас барсан тул 2000 оны 02 дугаар сарын 13-нд төрсөн охин Батчимэгийн Анука /УЦ00221306/- ийн харгалзан дэмжигчээр эмэг эх Ягааны Саандарыг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/267 Улаанбаатар хот

Хүүхэд үрчлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.7 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. 2012 оны 11 дүгээр сарын 11-нд төрсөн, эмэгтэй Мөнх-Эрдэнийн Хүсэл-Эрдэнийг Дэмбэрэлийн Дэлгэрсайхан, Балганы Алтанцэцэг нарт үрчлэхийг зөвшөөрсүгэй.

2.Захирамжийн биелэлтийг хянаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/258 Улаанбаатар хот

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр
өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг дахиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. 1965 оны 03 дугаар сарын 16-нд төрсөн, эмэгтэй Их отог ургийн овогтой Ядмаагийн Отгоны ургийн овгийг Олхонуд;
2. 1971 оны 03 дугаар сарын 05-нд төрсөн, эмэгтэй Их отог ургийн овогтой Ядмаагийн Баасандуламын ургийн овгийг Олхонуд;
3. 1984 оны 12 дугаар сарын 04-нд төрсөн, эмэгтэй Боржгон ургийн овогтой Чулуунбаатарын Билэгмаагийн ургийн овгийг Дайртан болгон өөрчлөх;
4. 1976 оны 07 дугаар сарын 21-нд төрсөн, эрэгтэй Цэцэгмаагийн Чулуунцэцэгийг төрсөн эцэг Сандагдоржоор;
5. 1999 оны 07 дугаар сарын 31-нд төрсөн, эмэгтэй Бямбажамцын Сарангоог төрсөн эх Солонгоор;
6. 2002 оны 01 дүгээр сарын 17-нд төрсөн, эмэгтэй Бямбажамцын Номингоог төрсөн эх Солонгоор;
7. 2013 оны 03 дугаар сарын 19-нд төрсөн, эрэгтэй Энхсайханы Жаргалсайханыг төрсөн эх Цэцэгмаагаар овоглох;
8. 1976 оны 07 дугаар сарын 21-нд төрсөн, эрэгтэй Цэцэгмаагийн Чулуунцэцэгийг Төгөлдөрөөр нэрлэх;
9. 2013 оны 04 дүгээр сарын 18-нд төрсөн, эрэгтэй Владын Аугустаныг Скроботагаар овоглохыг тус тус зөвшөөрсүгэй.

2. Захирамжийн биелэлтийг хянаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/266 Улаанбаатар хот

С.Энхтайванд ээлжийн амралт
олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийг 79.1, 79.2 79.5.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Бизнес инкубатор төвийн захирал Сосорбарамын Энхтайваны ээлжийн амралтыг 2014 оны 07 дугаар сарын 16-наас 2014 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийг дуустал олгосугай.

2. Ээлжийн амралтын мөнгийг холбогдох журмын дагуу бодож олгохыг Засаг даргын дэргэдэх Бизнес инкубатор төвийн Нягтлан бодогч /Д.Дуламжав/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/260 Улаанбаатар хот

Нийгмийн халамж, асрамжийн
тэтгэмж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дэх хэсгийн “г”, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар 58.3.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн ахмад настан, иргэдээс эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн халамж, асрамж дутагдалтай, бие даан болон бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах боломжгүй, тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүйгээс нийгмийн халамж, асрамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай байгаа 2 дугаар хорооны иргэн Д.Юмжир /РД:ЧК25070169/-д нийгмийн халамж, асрамжийн тэтгэмж хүсч ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийг харгалзан нийгмийн халамж, асрамжийн тэтгэмж олгосугай.

2. Дээрх тэтгэмжийн 1.000.000 /нэг сая/ төгрөгийг Нийгмийн халамжийн сангаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 21 өдөр Дугаар А/261 Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “л”, 29.2, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2, Барилгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.2, 7.2.3, Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм /БНбД 30.01.04/-ийн 6.3, 6.24 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, гудамж, талбайн тохижилтыг сайжруулах зорилгоор нийтийн эзэмшлийн зам, талбай дээр үйл ажиллагаа явуулж буй зөвшөөрөлгүй баригдсан болон байрлуулсан объект, автомашин, явган хүний зам, орц гарц хааж барьсан хашаа, хаалт, саадыг буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх, төрийн өмчийн газрыг чөлөөлөх, Газрын тухай, Барилгын тухай, Хот байгуулалтын тухай хууль, “Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм” болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж дүгнэлт гаргах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах ажлыг 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 3 сарын хугацаатай зохион байгуулсугай.

2. Дээрх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч:
Б.Мөнхбат Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч
Ажлын хэсгин орлогч:
М.Алтансүх Өмч, газрын харилцааны албаны дарга
Гишүүд:
Г.Эрхэмбаяр Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн дарга
Л.Бат-Эрдэнэ Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн Дэд дарга
Д.Байгалмаа Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн Худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн
М.Нэргүй Өмч, газрын харилцааны албаны Газар зохион байгуулагч
С.Өлзийхишиг Өмч, газрын харилцааны албаны Газар зохион байгуулагч
М.Базарсүрэн Өмч, газрын харилцааны албаны Газар зохион байгуулагч
Ш.Амартайван Өмч, газрын харилцааны албаны Газар зохион байгуулагч
Д.Бат-Өлзий Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Улсын байцаагч
Х.Нямдулам Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Улсын байцаагч
Э.Анхбаяр Өмч, газрын харилцааны албаны Санхүү, бүртгэлийн мэргэжилтэн

3. Энэхүү ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг 2014 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн дотор дүүргийн Засаг даргад танилцуулахыг Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.

4. Газар чөлөөлж, тохижилтын зураг хийж батлуулсан байршлууд дээр иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын идэвх санаачлагыг өрнүүлэх замаар татан оролцуулж, хамтран ажиллахыг ажлын хэсэгт даалгасугай.

5. Газар чөлөөлөхөд шаардагдах зардлын тооцоог Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Санхүү, аж ахуйн хэлтэст танилцуулан тухай бүрд нь газар чөлөөлөх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж ажиллахыг Өмч, газрын харилцааны албаны Санхүү, бүртгэлийн мэргэжилтэн /Э.Анхбаяр/-т үүрэг болгосугай.

6. Газрын зөрчил, маргаан арилгах ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санаачлагыг өрнүүлэн идэвх оролцоог нэмэгдүүлж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэс /Б.Мөнгөнсүх/-д үүрэг болгосугай.

7. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан газрын зөрчилтэй иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын судалгааг гаргаж, хийх ажлын төлөвлөгөө, график гарган батлуулж ажиллахыг ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/262 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн хугацаа
сунгах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 2 /хоёр/ иргэний газар эзэмших эрхийг хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан 2003 оны 52 дугаар захирамжийн Б.Энхбаяр, 2007 оны 204 дүгээр захирамжийн Н.Жигжидсүрэн нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэнтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/263 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийг
баталгаажуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 123 иргэн, байгууллагын газар эзэмших эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/264 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн нэр
шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 86 /наян зургаа/ иргэний газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэн баталгаажуулсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны А/243 дугаар захирамжийн Т.Доржханд, 2014 оны А/160 дугаар захирамжийн М.Бүрэнтөгс, М.Бүрэнтөгс, 2011 оны А/122 дугаар захирамжийн Э.Баянмөнх, 2010 оны 163 дугаар захирамжийн Б.Алимаа, 2014 оны А/244 дүгээр захирамжийн И.Долгорсайхан, Б.Мөнхбат, 2010 оны 252 дугаар захирамжийн Ж.Оюунсанаа, Ц.Билгүүн, Ц.Анхбаяр, О.Туяа, Ц.Халиунаа, М.Оюунгэрэл, М.Тогтох, 2013 оны А/163 дугаар захирамжийн Б.Сансартуяа, 2013 оны А/188 дугаар захирамжийн Ш.Бурмаа, 2007 оны Д.Бямбахишиг, 2010 оны 207 дугаар захирамжийн Т.Болорцэцэг, 2009 оны 142 дугаар захирамжийн Т.Нямсүрэн, 2012 оны А/77 дугаар захирамжийн Б.Болоржаргал, 2012 оны А/196 дугаар захирамжийн Н.Хишигбадрах, 2011 оны А/121 дүгээр захирамжийн Х.Нямдаваа, 2010 оны 207 дугаар захирамжийн Х.Одонтунгалаг, 2013 оны А/310 дугаар захирамжийн Б.Нямгэрэл, 2012 оны А/169 дүгээр захирамжийн Б.Энхжин, 2012 оны А/228 дугаар захирамжийн Б.Отгонтуяа, М.Энх-Улирал, 2014 оны А/210 дугаар захирамжийн М.Эрдэнэчимэг, 2013 оны А/188 дугаар захирамжийн Б.Хулан, 2012 оны А/299 дүгээр захирамжийн М.Бямбасүрэн, 2007 оны 100 дугаар захирамжийн Д.Батжаргал, 2005 оны 121 дүгээр захирамжийн Т.Янжмаа, 2011 оны А/160 дугаар захирамжийн, Д.Алтантуяа, 2004 оны 172 дугаар захирамжийн Г.Ганбаатар, 2006 оны 118 дугаар захирамжийн Б.Дулмаа, 2003 оны 30 дугаар захирамжийн З.Гэнцэн, 2009 оны 155 дугаар захирамжийн Б.Халиунаа, С.Мөнгөнтулга, Д.Нямаа, 2014 оны А/37 дугаар захирамжийн С.Өлзийбат, 2004 оны 122 дугаар захирамжийн Д.Ганбат, 2011 оны А/122 дугаар захирамжийн Н.Анхбаяр, 2010 оны 208 дугаар захирамжийн Р.Идэрсайхан, 2013 оны А/234 дүгээр захирамжийн Д.Отгонсүрэн, Б.Урангоо, 2013 оны А/341 дүгээр захирамжийн Н.Золжаргал, 2011 оны А/161 дүгээр захирамжийн Э.Амарсанаа, 2012 оны А/186 дугаар захирамжийн И.Энх-Амгалан, Д.Баянмөнх, 2004 оны А/122 дугаар захирамжийн Д.Цэрмаа, 2014 оны А/88 дугаар захирамжийн Б.Оюунцэцэг, 2012 оны А/13 дугаар захирамжийн Ш.Дүвчин, 2010 оны 82 дугаар захирамжийн Г.Мягмарсүрэн, 2011 оны 206 дугаар захирамжийн О.Нарантуяа, 2006 оны 118 дугаар захирамжийн Б.Дагдандорж, 2014 оны А/171 дүгээр захирамжийн Ж.Ганболд, 2006 оны 84 дүгээр захирамжийн Ж.Бизъяабал, 2011 оны А/245 дугаар захирамжийн Ж.Даваахүү, 2007 оны 249 дүгээр захирамжийн М.Хаш-Эрдэнэ, 2007 оны 151 дүгээр захирамжийн М.Сундуйжав, 2007 оны 186 дугаар захирамжийн Б.Батсайхан, 2005 оны 153 дугаар захирамжийн Д.Ганпүрэв, 2009 оны 113 дугаар захирамжийн С.Адилбиш, 2009 оны 33 дугаар захирамжийн Ц.Гантуяа, Ц.Ганчимэг, 2008 оны 250 дугаар захирамжийн Ц.Ганчимэг, Ц.Жаргал, 2012 оны А/113 дугаар захирамжийн Б.Лхамаа, 2014 оны А/160 дугаар захирамжийн Г.Нандинцэцэг, 2008 оны 169 дүгээр захирамжийн Ж.Ариунжаргал, 2007 оны 302 дугаар захирамжийн Ч.Цэрэнпил, 2008 оны 169 дүгээр захирамжийн Г.Батболд, Ц.Алтанцэцэг, Ц.Жинжидгарав, 2006 оны 192 дугаар захирамжийн Ж.Батцэрэн, 2008 оны 250 дугаар захирамжийн Ц.Ганболд, Ц.Гантуяа, 2014 оны А/142 дугаар захирамжийн Д.Баасанжав, 2014 оны А/160 дугаар захирамжийн Л.Пүрэвхишиг, Д.Энхтөр, 2013 оны А/287 дугаар захирамжийн Б.Төрмандах, Б.Дашзэвэг, 2011 оны А/206 дугаар захирамжийн П.Ууганбаяр, 2012 оны А/299 дүгээр захирамжийн Б.Мөнхтуяа, 2012 оны А/288 дугаар захирамжийн М.Лхагвасүрэн, 2011 оны А/243 дүгээр захирамжийн Д.Амарсанаа нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/265 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ,
байршил өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын талбайн хэмжээг кадастрын зургийн дагуу өөрчлөх, газрын байршлыг шилжүүлэх хүсэлтээ ирүүлсэн 5 /тав/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, газрын байршлыг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 153 дугаар захирамжийн Ж.Содномдаржаа, 2004 оны 172 дугаар захирамжийн Э.Хонгорзул, 2008 оны 151 дүгээр захирамжийн Д.Чалхаасүрэн, Д.Энхсоёмбо, 2002 оны 274 дүгээр захирамжийн С.Раднаабазар нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/259 Улаанбаатар хот

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дэх хэсгийн “г”, 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх хэсэг Сангийн сайдын 2012 оны 239 дугаар тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн хороодын Засаг дарга, ажилтан албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, санал хүсэлтүүдээс олон жил тогтвор суурьшил, идэвх санаачлагатай ажиллаж байгаа болон 2014 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг харгалзан ажилтан, албан хаагч нарт хавсралтын дагуу санхүүгийн дэмжлэг олгосугай.

2. Дээрх дэмжлэгийн 60.000.000 /жаран сая/ төгрөгийг Засаг даргын Нөөц сангаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/257 Улаанбаатар хот

Нийгмийн халамж, асрамжийн
тэтгэмж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дэх хэсгийн “г”, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар 58.3.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дүгнэлтээр гадаад улсад яаралтай эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай талаар дүүргийн төр захиргааны байгууллагад мөнгөн тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн 8 дугаар хорооны иргэн, боловсролын байгууллагын ахмад ажилтан С.Алтанцэцэгийн /РД:ЧИ50071569/ эмчилгээнд зориулан нийгмийн халамж, асрамжийн тэтгэмж олгосугай.

2. Дээрх тэтгэмжид шаардагдах 15.000.000 /арван таван сая/ төгрөгийг Нийгмийн халамжийн сангаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/256 Улаанбаатар хот

Асрамжлан хүмүүжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 17 дугаар хорооны Сурагчийн 73 дугаар гудамж, 809 тоотод бүртгэлтэй Бат-Эрдэнийн Оюун-Эрдэнийн өөрийн хүсэлт, хорооны хамтарсан багийн шийдвэр, нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ зэргийг харгалзан үзэж, хүү Энхбатын Төгөлдөр /РД:УЦ013292215/-г 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Эрүүл мэндийн яамны харъяа Нялхсын клиник сувилалд асрамжлан сувилуулах, охин Оюун-Эрдэнийн Мишээл /РД:УЧ09262329/-г 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүүхдийн асрамж, халамжийн “Эрдэнэ” төвд асрамжлан хүмүүжүүлэхийг тус тус зөвшөөрсүгэй.

2. Хүүхдүүдийг асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийг хөгжлийн төв /А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/255 Улаанбаатар хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.д, 29.1.6.г, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 11 дүгээр хорооны иргэн Алтангэрэлийн Зундуйд /РД:ЙЮ51051978/ Ахмадын хороо, амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг харгалзан нарийвчилсан оношлогоо, эмчилгээ хийлгэхэд нь зориулж 9.400.000 /есөн сая дөрвөн зуун мянга/ төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосугай.

2. Дээрх тусламжид шаардагдах хөрөнгийг Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/248 Улаанбаатар хот

Нийгмийн халамж, асрамжийн
тэтгэмж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дэх заалтын “г”, 29.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар 58.3.2 дахь заалт, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дүгнэлтээр гадаад улсад яаралтай эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болж дүүргийн төр захиргааны байгууллагад мөнгөн тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн 6 дугаар хорооны иргэн, эрүүл мэндийн ахмад ажилтан Д.Рагчаагийн /РД УШ47083005/ эмчилгээнд зориулан нийгмийн халамж, асрамжийн тэтгэмж олгосугай.

2. Дээрх тэтгэмжийн 5.000.000 /таван сая/ төгрөгийг Нийгмийн халамжийн сангаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/250 Улаанбаатар хот

Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орон тооны бус зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн эмэгтэй Баатарын Бямбажав /РД:УС46102008/ нь сэтгэцийн өвчний улмаас бие даан амьдрах чадваргүй тул төрсөн хүү Цагааны Ариунбилэгийг харгалзан дэмжигчээр тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 07 сар 2 өдөр Дугаар А/251 Улаанбаатар хот

Асран хамгаалагч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Цэрэннадмидын Сарангэрэл нь 2014 онд нас барсан тул 2000 оны 11 дүгээр сарын хүү Сарангэрэлийн Батгэрэл /РД:УЗ00311428/-ийн асран хамгаалагчаар нагац эгч Лхамсүрэнгийн Ганцэцэгийг тогтоосугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 7 сар 2 өдөр Дугаар А/252 Улаанбаатар хот

.
Асрамжлан хүмүүжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 6 дугаар хорооны 26 дугаар байрны 65 тоотод хаягтай Цэрэндагвын Эрдэнэчимэгийн өргөдөл хүсэлтийг харгалзан ач хүү Эрдэнэхуягийн Баяржавхлан /РД:УС10282695/-г 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүүхэд асран хүмүүжүүлэх “Өнөр бүл” төвд асрамжлуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014оны 6 сар 30 өдөр Дугаар А/247 Улаанбаатар хот

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.д, 29.1.6.г, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 11 дүгээр хорооны иргэн Луваанжавын Мягмарсүрэнд /РД:УС52042727/ Ахмадын хороо, Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг харгалзан нарийвчилсан оношлогоо, эмчилгээ хийлгэхэд нь зориулж 10.000.000 /арван сая/ төгрөгний буцалтгүй тусламж олгосугай.

2. Дээрх тусламжийг Нийгмийн халамж үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 30 дугаар А/244 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн хугацаа
сунгах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 3 /гурван/ иргэний газар эзэмших эрхийг хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан 2007 оны 28 дугаар захирамжийн Ж.Ууганбаяр, 2009 оны 97 дугаар захирамжийн Т.Мөнх-Эрдэнэ, 2002 оны 142 дугаар захирамжийн Г.Бат-Эрдэнэ нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэнтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны өдөр 6 сарын 30 дугаар А/241 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй
болгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 22.2, Газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2, 31.3, 56 дугаар зүйлийн 56.3, 61 дүгээр зүйлийн 61.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг Шадивлангийн зусланд Сэлбэ голын эрэг дээр усны хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшүүлсэн байгаа тул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн М.Үржинсүрэн, Б.Батзориг, Х.Бямбасүрэн нарт холбогдох заалтыг хүчингүй болгосугай.

2. Газар эзэмших эрх нь хүчингүй болсныг иргэн М.Үржинсүрэн, Б.Батзориг, Х.Бямбасүрэн нарт мэдэгдэж, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 30 Дугаар А/243 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн нэр
шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 53 /тавин гурав/ иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэн баталгаажуулсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 256 дугаар захирамжийн Э.Баасандорж, 2007 оны 452 дугаар захирамжийн Номт монгол ХХК, 2012 оны А/113 дугаар захирамжийн Д.Чимэд, 2013 оны А/255 дугаар захирамжийн Ж.Баярсайхан, 2012 оны А/186 дугаар захирамжийн Ж.Эрдэнэтогос, Д.Өлзийбаяр, С.Эрдэнэчимэг, С.Дамдинсүрэн, 2012 оны А/170 дугаар захирамжийн М.Мөнхжаргал, 2013 оны А/338 дугаар захирамжийн Г.Отгонбат, 2009 оны 84 дүгээр захирамжийн Д.Мөнхмягмар, 2008 оны 32 дугаар захирамжийн Р.Батзориг, 2003 оны 52 дугаар захирамжийн П.Цэрэнням, 2011 оны А/205 дугаар захирамжийн Б.Ариунаа, 2014 оны А/08 дугаар захирамжийн Н.Бум-Эрдэнэ, 2012 оны А/228 дугаар захирамжийн Э.Балжиржанцан, Э.Балжинням, 2011 оны А/90 дүгээр захирамжийн Ч.Тогтохбаяр, Д.Сүхбаатар, 2010 оны 252 дугаар захирамжийн Ж.Чойдогдорж, 2014 оны А/142 дугаар захирамжийн Д.Батболд, 2003 оны 161 дүгээр захирамжийн Ж.Ганбаатар, Т.Төгсөө, 2011 оны А/207 дугаар захирамжийн Б.Цогбадрах, 2010 оны 207 дугаар захирамжийн Л.Даваадорж, 2011 оны А/206 дугаар захирамжийн Д.Сувад, 2003 оны 75 дугаар захирамжийн Д.Лутаа, 2008 оны 151 дүгээр захирамжийн Д.Хүрлээ, 2008 оны 169 дүгээр захирамжийн Д.Батсүх, 2012 оны А/153 дугаар захирамжийн Д.Хэнтий, 2010 оны 17 дугаар захирамжийн Ш.Солонго, 2012 оны А/187 дугаар захирамжийн Г.Отгонболд, 2010 оны 163 дугаар захирамжийн О.Сэрж, 2009 оны 97 дугаар захирамжийн Н.Рэнцэндорж, М.Батмөнх, Б.Эрдэнэсувд, Э.Анхбаяр, Б.Туул, 2004 оны 172 дугаар захирамжийн Ү.Түвшинжаргал, Б.Амгаланбаатар, 2003 оны 121 дүгээр захирамжийн Б.Чинбат, 2007 оны 151 дүгээр захирамжийн М.Гончиг, 2014 оны А/173 дугаар захирамжийн Г.Чинзориг, 2014 оны А/07 дугаар захирамжийн Г.Золжаргал, 2011 оны А/206 дугаар захирамжийн Н.Баасанжав, 2014 оны А/48 дугаар захирамжийн А.Тайванхорол, 2009 оны 84 дүгээр захирамжийн Т.Лхагвадорж, Б.Төмөр, С.Батсүх, Л.Дөлгөөн, 2011 оны А/206 дугаар захирамжийн Д.Батмөнх, 2010 оны 160 дугаар захирамжийн Д.Өлзийсайхан, 2011 оны А/91 дүгээр захирамжийн Ц.Идэрчулуун нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 30 Дугаар А/245 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийг
баталгаажуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 116 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 30 Дугаар А/246 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ,
байршил өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын талбайн хэмжээг кадстрын зургийн дагуу өөрчлөх, газрын байршлыг шилжүүлэх хүсэлтээ ирүүлсэн 4 /дөрөв/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, газрын байршлыг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны А/161 дүгээр захирамжийн Б.Сэржмаа, А.Цэцэгмаа, 2013 оны А/341 дүгээр захирамжийн П.Адъяаням, 2003 оны 93 дугаар захирамжийн Д.Дашдамба нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 24 өдөр дугаар А/236 Улаанбаатар хот

Журмын хэрэгжилтийг хангаж
ажиллах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/237 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. “Нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын шийдвэрийн нэгдсэн санг хөтлөн эрхлэх журам”, “Байгууллагын нэгдсэн санд оруулах захирамжлалын баримт бичгийн хязгаарлалт”-ыг Тамгын газарт мөрдүүлж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т үүрэг болгосугай.

2. Журмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдаж буй “Хууль таны хөтөч” сэдэвт уралдаанд Засаг даргын Тамгын газраас оролцох багийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

3. Батлагдсан удирдамжийн хүрээнд ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, тайлан мэдээг хугацаанд танилцуулж, багийг арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Б.Мөнгөнсүх/-т даалгасугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.

5. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан 2014 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/119 дүгээр захирамжийг хүчингүйд тооцсугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 24 өдөр дугаар А/238 Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 16/11 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн
ахлагч: Д.Одбаяр Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын
газрын дарга
Б.Мөнгөнсүх Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга
Ж.Эрдэнэбат Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
Э.Энхжаргал Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
Д.Булган Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
Л.Норов Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн
дарга
Б.Лхагвасүрэн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн дарга
Б.Лхагваням Дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Эрдэнэ-Очир Мэдээлэл технологи хариуцсан
мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн
дарга: М.Уранцэцэг Үндэсний болон дэд хөтөлбөр, нутгийн
хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2. Хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, танилцуулахыг ажлын хэсэгт даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 24 өдөр дугаар А/237 Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Засаг даргын Тамгын газарт интернетэд суурилсан дотоод үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, бичиг хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн программ хангамж суурилуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн
ахлагч: Б.Мөнгөнсүх Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга
Г.Эрдэнэ-Очир Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Мэдээлэл
технологи хариуцсан мэргэжилтэн
Ж.Орхонбаяр Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
А.Ануужин Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Иргэдийн эрэлт, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн
дарга: Б.Лхагваням Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Дотоод сүлжээ
хариуцсан мэргэжилтэн

2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд интернетэд суурилсан дотоод үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, бичиг хэрэг хөтлөлтийн програм хангамжийг холбогдох заавар журмын хүрээнд сонгон шалгаруулахыг Ажлын хэсэгт даалгасугай.
3. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулан ажиллах, ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулж, ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 24 өдөр дугаар А/235 Улаанбаатар хот

Түрээсийн зардал гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5 дэх хэсгийн “а”, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.5, 58 дугаар зүйлийн 58.3.8, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3, 26.1.4, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1, 11.2.4, Сангийн сайдын 239 дугаар тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдаас тус дүүргийн 13 дугаар хорооны нутагт байрлах Эрүүл мэндийн нэгдлийн 2 дугаар салбар амбулаторийн барилга нурсанаас үүдэн дүүргийн гэр хороололын 90 гаруй мянган иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хэвийн явуулах зорилгоор 2014 оны 04 дүгээ сарын 01-ний өдрөөс тус хороонд байрлах Хан хөгшин ХХК-ийн байранд түрээслэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа, дээрх түрээсийн зардал нь төсөвт тусгагдаагүй, улсын төсвийн тодотгол хийгдэх хүртэлх түрээсийн зардалд орон нутгийн Засаг даргаас зохих дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн болон Онцгой комиссоос халдвар эсэргүүцэх хөдөлгөөнт отряд, шуурхай бүлгийн албаны бэлэн байдлыг хангах акт дүгнэлт ирүүлсэн зэргийг харгалзан 2 дугаар Амбулаторийн түрээсийн зардлын зохих хэсгийг олгосугай.
2. Дээрх түрээсийн зардлын 30.000.000 /гучин сая/ төгрөгийг Засаг даргын Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Д.Одбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Орлогч /Б.Мөнхбат/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 19 өдөр дугаар А/233 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийг
баталгаажуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 153 /нэг зуун тавин гурав/ иргэний газар эзэмших эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 19 өдөр дугаар А/233 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 2 /хоёр/ иргэний газар эзэмших эрхийг хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан 2003 оны 161 дүгээр захирамжийн Ю.Хишигт, 2003 оны 161 дүгээр захирамжийн С.Оюунгэрэл, холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэнтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

2014 оны 6 сарын 19 өдөр дугаар А/232 Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын талбайн хэмжээг кадстрын зургийн дагуу өөрчлөх хүсэлтээ ирүүлсэн 10 /арав/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн газар эзэмших хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 259 дүгээр захирамжийн Д.Нарантуяа, 2012 оны А/244 дүгээр захирамжийн Ё.Рина, 2014 оны А/40 дүгээр захирамжийн Л.Дугар, 2014 оны А/46 дугаар захирамжийн М.Доржбадам, 2005 оны 177 дугаар захирамжийн М.Жамбалдорж, 2005 оны 121 дүгээр захирамжийн Г.Сүнжээ, 2010 оны 82 дугаар захирамжийн Ц.Ёстөгс, 2002 оны 142 дугаар захирамжийн Б.Эрдэнэбаатар, 2011 оны А/24 дүгээр захирамжийн Ж.Эрдэнэбилэг, 2010 оны 82 дугаар захирамжийн Ц.Энэрэл нарт холбогдох заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

Leave a Reply

  • Facebook