Дүүргийн архивт тоон тайлан өгөх байгууллагууд

Нийслэлийн архивын газрын даргын хугацаатай өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлэхэд анхаарч танилцах шаардлагатай захирамж, тушаал, журам, зааварчилгааг байршуулав. Үүнд:
– Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оы 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/172 дугаартай захирамж.
– Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оы 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/177 дугаартай захирамж.
– Нийслэлийн архивын газрын даргын тушаал, журам, зааварчилгаа

 

Leave a Reply

  • Facebook