ЁС ЗҮЙ,ХУУЛЬ , ЗАХИРАМЖ

Захирамж

2014 оны 12 сарын 31 өдөр дугаар А/470 Улаанбаатар хот Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын... Read More

Ёс зүйн хорооны 3 дугаар улирлын тайлан

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоол буюу “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” болон Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр... Read More
  • Facebook