Захирамж

Хөрөнгө гаргах тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 23                              Дугаар A/269                          Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Сургалтын зардал гаргах тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 23                       Дугаар A/272                                     Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

“Спорт наадам-2013” тэмцээн зохион байгуулах тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 23                       Дугаар A/271                            Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн бус байгууллагуудад санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 24                           Дугаар А/273                                     Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын гүнзгийрүүлсэн шатны сургалт зохион байгуулах тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 25                               Дугаар А/275                                               Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн... Read More

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 03                           Дугаар А/282                                   Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 01                      Дугаар А/283                               Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,... Read More

Асрамжлуулах тухай

  2013 оны 10 дугаар сарын 07                 Дугаар А/278                              Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 09                        Дугаар А/288                      Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2... Read More
  • Facebook