Захирамж

Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/42

Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/42

Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай A/41

Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай A/41

Төсвийн сарын хуваарь батлах тухай A/40

Төсвийн сарын хуваарь батлах тухай A/40

Хүүхэд, харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл сунгах тухай A/30

Хүүхэд, харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл сунгах тухай A/30

Хөндлөнгийн зуучлагч томилох тухай A/25

Хөндлөнгийн зуучлагч томилох тухай A/25

Дүүргийн Засаг даргын Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй байгуулсан гүйцэтгэлийн гэрээний 2019 оны хэрэгжилтийг үнэлж, урамшуулал олгох тухай A/24

Дүүргийн Засаг даргын Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй байгуулсан гүйцэтгэлийн гэрээний 2019 оны хэрэгжилтийг үнэлж, урамшуулал олгох тухай A/24

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай A/23

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай A/23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай A/22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай A/22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай A/21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай A/21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай A/20

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай A/20
  • Facebook