Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийх ажлын Иргэдээс санал авах маягт

2014 оны 2 дугаар сарын 25-наас эхлэн, Дүүргийн нийт Иргэдээс доорх маягтын дагуу ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажилд санал авах тул Иргэн та идэвхитэй... Read More
  • Facebook