Хууль тогтоомж

ERP дотоод удирдлагын систем ашиглалтын журам

ERP дотоод удирдлагын систем ашиглалтын журам

НҮҮР НОМЫН АЛБАН ЁСНЫ ХУУДАСНЫ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

НҮҮР НОМЫН АЛБАН ЁСНЫ ХУУДАСНЫ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАХИМ ХУУДАС АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАХИМ ХУУДАС АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай албан даалгавар

Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай албан даалгавар

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө
1 2 3 6
  • Facebook