Дүрэм журам, Ёс зүй

Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай албан даалгавар

Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай албан даалгавар

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам

Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлах итгэмжлэх журам

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлах итгэмжлэх журам
  • Facebook