Дүрэм журам, Ёс зүй

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам

Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлах итгэмжлэх журам

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг магадлах итгэмжлэх журам
  • Facebook