Төлөвлөгөө, биелэлт

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.14-НЫ ӨДРӨӨС 2017.04.20-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.14-НЫ ӨДРӨӨС 2017.04.20-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.20-НООС 2017.04.28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.20-НООС 2017.04.28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.03-НЫ ӨДРӨӨС 2017.04.12-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.03-НЫ ӨДРӨӨС 2017.04.12-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.14-НӨӨС 2017.04.28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.14-НӨӨС 2017.04.28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.3.30 -ний өдрөөс 2017.4.05 -ний өдөр хүртэлх төлөвлөгөөний биелэлт

  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.3.30 -ний өдрөөс 2017.4.05 -ний өдөр хүртэлх төлөвлөгөөний биелэлт

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.4.6 -ний өдрөөс 2017.4.14 -ний өдөр хүртэлх төлөвлөгөө

    Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.4.6 -ний өдрөөс 2017.4.14 -ний  өдөр хүртэлх төлөвлөгөө
  • Facebook