10 сар 31, 2013

АРХИВЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Нийслэлийн Архивын газраас архивын сургалтыг өнөөдөр зохион байгуулав. Сургалтаар нутгийн захиргааны байгууллагуудын архивт хадгалагдаж байгаа захирамжлалын баримт бичгүүдэд цахим хувь үйлдэх замаар эх баримтыг ашиглалтаас... Read More
  • Facebook