11 сар 17, 2013

“Хүнсний эрхийн бичиг” олгох халамжийн үйлчилгээнд санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 12                   Дугаар А/321                        Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр... Read More

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд бичиг хэргийн зардлыг олгох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 12                        Дугаар А/322                        Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Байнгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 11                      Дугаар А/320                     Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг, захиргаа түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дэх хэсэг,... Read More

Дотоод Аудитын албаны дүрэм,орон тоо, бүтцийг батлах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 11                        Дугаар А/319                      Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 07                 Дугаар А/314                     Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 07                     Дугаар А/313                        Улаанбаатар хот      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 25                          Дугаар А/306                        Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                      Дугаар А/312                         Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, хаяг солиулах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                     Дугаар A/311                      Улаанбаатар хот      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацаа сунгах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                             Дугаар А/310                             Улаанбаатар хот       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook