11 сар 21, 2013

“ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ БОДИТ БОЛГОЁ” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго: Хүүхэд, эцэг эх, нийгмийн ажилтны хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино. Хоёр. Хамрах хүрээ: Ерөнхий боловсролын сургууль... Read More

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “СУРАГЧ СОЛИЛЦОО” ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

Зорилго: Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын Сурагчдын Өөрөө Удирдах байгууллагуудын /СӨУБ/ үйл ажиллагааг уялдуулах, туршлага солилцох, хамтран ажиллах, удирдах багийг чадваржуулах, сурагчдын дуу хоолойг сонсох,... Read More

“ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ БОДИТ БОЛГОЁ” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго: Хүүхэд, эцэг эх, нийгмийн ажилтны хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино. Хоёр. Хамрах хүрээ: Ерөнхий боловсролын сургууль... Read More
  • Facebook