3 сар 5, 2014

Нийгмийн халамжийн салбарын ажилтнуудыг чадвахижуулах сургалт-2 ”-ын хэвлэлийн мэдээ

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам болон Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар нь Дэлхийн банкны олон салбарын хамарсан техник туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр Нийгмийн халамжийн салбарын... Read More
  • Facebook