2 сар 6, 2015

2015 оны 2 сарын 06 өдөр Дугаар А/43 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

2015 оны 2 сарын 06 өдөр Дугаар А/43 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

2015 оны 2 сарын 06 өдөр Дугаар А/45 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

2015 оны 2 сарын 06 өдөр Дугаар А/45 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

2015 оны 2 сарын 06 өдөр Дугаар А/44 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2015 оны 2 сарын 06 өдөр Дугаар А/44 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/25 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

7.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/25 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/24 Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

6.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/24 Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/23 Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

5.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/23 Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх тухай  

2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/22 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

4.2015 оны 01 сарын 30 өдөр Дугаар А/22 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай      

2015 оны 01 сарын 26 өдөр Дугаар А/16Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай

3.2015 оны 01 сарын 26 өдөр Дугаар А/16Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай  

2015 оны 01 сарын 26 өдөр Дугаар А/15 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

2.2015 оны 01 сарын 26 өдөр Дугаар А/15 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай  

2015 оны 01 сарын 25 өдөр Дугаар А/14Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

1.2015 оны 01 сарын 25 өдөр Дугаар А/14Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай
  • Facebook