быстрый займ на карту

12 сар 18, 2018

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАР КОМИССЫН ХУРЛААР 556 ХҮҮХДИЙН АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЖЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/198 тоот захирамжаар 0-16 насны хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхийг тогтоох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг эрүүл мэнд, боловсрол,... Read More

УРАЛДААНЫГ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ДАГУУ ДҮГНЭЖ, УРАМШУУЛЛАА

Дүүргээс хэрэгжүүлж байгаа “Эрүүл мэнд-2020” хөтөлбөр, 2018 оны “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/391 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Цэргийн насны... Read More
  • Facebook