ажлын хэсэг байгуулах

Байнгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 11                      Дугаар А/320                     Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг, захиргаа түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дэх хэсэг,... Read More
  • Facebook