Амьжиргааг дэмжих

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                      Дугаар A/298                              Улаанбаатар хот    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook