Газар эзэмших

Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, хаяг солиулах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                     Дугаар A/311                      Улаанбаатар хот      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook